Άρθρο 20 – Διάθεση κινητών υποσυστημάτων στην αγορά (άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Τα κινητά υποσυστήματα διατίθενται στην αγορά από τον αιτούντα μόνο αν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί κατά τρόπο που να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.
2. Συγκεκριμένα, ο αιτών διασφαλίζει την υποβολή της σχετικής δήλωσης επαλήθευσης.