Άρθρο 36 – Αίτηση για κοινοποίηση (άρθρο 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην Αρχή Κοινοποίησης.
2. Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του προϊόντος ή των προϊόντων για τα οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι είναι αρμόδιος, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης το οποίο έχει εκδοθεί από το Ε.ΣΥ.Δ., διά του οποίου πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 30 έως 32.