Άρθρο 25 – Συμμόρφωση των οχημάτων με εγκεκριμένο τύπο οχήματος (άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Ένα όχημα ή μια σειρά οχημάτων που συμμορφώνεται με εγκεκριμένο τύπο οχήματος λαμβάνει, χωρίς περαιτέρω ελέγχους, έγκριση οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 21 βάσει δήλωσης συμμόρφωσης προς τον εν λόγω τύπο οχήματος, την οποία υποβάλλει ο αιτών.
2. Η ανανέωση της έγκρισης τύπου οχήματος, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 24, δεν επηρεάζει τις εγκρίσεις για διάθεση στην αγορά που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της προηγούμενης έγκρισης διάθεσης του εν λόγω τύπου οχήματος στην αγορά.