Άρθρο 29 – Υποχρέωση παροχής πληροφοριών από την Αρχή Κοινοποίησης (άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Η Αρχή Κοινοποίησης ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθεί για την αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για σχετικές αλλαγές στις εν λόγω διαδικασίες.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, τα πρότυπα διαπίστευσης, τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι φορείς που έχουν ορισθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.