Άρθρο 80 – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)

1. Το παράρτημα V του άρθρου 29 του π.δ. 160/2007 εφαρμόζεται έως την ημερομηνία εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.
2. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που χρειάζονται πιστοποίηση μεταξύ 15 Ιουνίου 2016 και 16 Ιουνίου 2019 υπάγονται στο π.δ. 160/2007. Τα εν λόγω πιστοποιητικά ασφάλειας ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους.