Άρθρο 28 – Απαιτήσεις σχετικά με την Αρχή Κοινοποίησης (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

Η Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ορισθείσα με το άρθρο 27 του παρόντος νόμου ως Αρχή Κοινοποίησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 71 του π.δ. 123/2017 (Α΄151) και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄45):
α) λειτουργεί κατά τρόπο που να αποφεύγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
β) οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων της,
γ) οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από πρόσωπα, διαφορετικά από εκείνα που διενήργησαν την αξιολόγηση,
δ) δεν προσφέρει και δεν παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση,
ε) διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει,
στ) διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.