Άρθρο 23 – Έλεγχοι πριν από τη χρήση εγκριθέντων οχημάτων (άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 )

1. Πριν χρησιμοποιήσει όχημα στην περιοχή χρήσης που ορίζεται στην έγκριση για διάθεση στην αγορά, η σιδηροδρομική επιχείρηση ελέγχει ότι το όχημα:
α) έχει λάβει έγκριση για διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 21 και έχει καταχωριστεί δεόντως,
β) είναι συμβατό με τη διαδρομή βάσει του μητρώου υποδομής, των σχετικών ΤΠΔ ή οποιωνδήποτε συναφών πληροφοριών που παρέχει δωρεάν και μέσα σε εύλογη προθεσμία ο διαχειριστής υποδομής, όταν το συγκεκριμένο μητρώο δεν υπάρχει ή είναι ελλιπές, και
γ) έχει ενταχθεί με ορθό τρόπο στη σύνθεση του συρμού στον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 61 του παρόντος νόμου και την ΤΠΔ για τη λειτουργία και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
2. Για τους σκοπούς της παρ. 1, η σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί να διενεργεί δοκιμές σε συνεργασία με τον διαχειριστή υποδομής.
Ο διαχειριστής υποδομής, σε συνεννόηση με τον αιτούντα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει τη διενέργεια δοκιμών, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παραλαβή της αίτησής του.