Άρθρο 42 – Υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τους κοινοποιημένους οργανισμούς (άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την Αρχή Κοινοποίησης για τα εξής:
α) τυχόν άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή απόσυρση πιστοποιητικού,
β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής και τους όρους της κοινοποίησης,
γ) κάθε αίτημα για ενημέρωση το οποίο έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης,
δ) ύστερα από αίτημα, τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα διενεργήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.
Ενημερώνουν, επίσης, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για οποιαδήποτε άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή απόσυρση πιστοποιητικού της περ. α’.
2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιημένους, δυνάμει του παρόντος νόμου, οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια προϊόντα, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης και, αν τους ζητηθεί, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
3. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στον Οργανισμό τα πιστοποιητικά επαλήθευσης των υποσυστημάτων «ΕΚ», τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας «ΕΚ» και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας χρήσης «ΕΚ» για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας.