Άρθρο 57 – Κοινοί δείκτες ασφάλειας («ΚΔΑ») (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της επίτευξης των ΚΣΑ και να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της γενικής εξέλιξης της σιδηροδρομικής ασφάλειας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συγκεντρώνει πληροφορίες για τους ΚΔΑ μέσω της ετήσιας έκθεσης ασφάλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, σύμφωνα με το άρθρο 71.
2. Οι ΚΔΑ περιγράφονται στο παράρτημα I του άρθρου 81 του παρόντος.