Άρθρο 77 – Πληροφορίες προς διαβίβαση στον Οργανισμό (άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/798)

1. Εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της απόφασης να αρχίσει η διεξαγωγή διερεύνησης, η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό. Παρέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του περιστατικού, καθώς και για το είδος και τις συνέπειές του όσον αφορά την απώλεια ζώων, τραυματισμών και υλικών ζημιών.
2. Η «Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ» διαβιβάζει στον Οργανισμό αντίγραφο των τελικών εκθέσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 76, καθώς και της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 76.