Άρθρο 49 – Εκθέσεις και ενημέρωση (άρθρο 53 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/797)

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ζητήσει από τον Οργανισμό, εργαλείο ικανό να παρέχει επισκόπηση του επιπέδου διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα μητρώα τα οποία προβλέπονται στο κεφάλαιο Ζ του παρόντος νόμου.