Άρθρο 42 – Καταργούμενες διατάξεις

1.       Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:

  • α)      Το άρθρο 9 του ν. 2671/1998.
  • β)      Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 39 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216) και
  • γ)       Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216) και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 149/2009.

2.       Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, καταργούνται:

  • α)      η παράγραφος 1, το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 3 και το άρθρο 6 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α΄ 289) και
  • β)      η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ Α΄ 25).

3.       Με την επίδοση της πρόσκλησης της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος, καταργούνται οι  εκεί αναφερόμενες διατάξεις, όροι, συμβάσεις και συμφωνίες .