Άρθρο 36 – Υπεύθυνος φορέας συντήρησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών

1.       Για τη συντήρηση κάθε σιδηροδρομικής εμπορευματικής φορτάμαξας, πριν τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο, πρέπει να καθορίζεται ο υπεύθυνος για αυτή φορέας. Για κάθε σιδηροδρομική εμπορευματική φορτάμαξα που καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων, σύμφωνα με την Απόφαση 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων (EE L 305/30 της 23.11.2007), καταχωρίζεται και ο υπεύθυνος φορέας συντήρησής της.  Όταν ο υπεύθυνος φορέας συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής τότε η συντήρηση διενεργείται στο πλαίσιο συστήματος συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών, το οποίο αποτελεί μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης και του διαχειριστή υποδομής, που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 αντίστοιχα του Π.Δ. 160/2007.

2.       Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 160/2007, ο υπεύθυνος φορέας συντήρησης εμπορευματικών φορταμαξών εξασφαλίζει ότι τα οχήματα για τη συντήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτό διασφαλίζει ότι τα οχήματα συντηρούνται σύμφωνα με:

  • α)      το βιβλίο συντήρησης εκάστου οχήματος,
  • β)      τις σχετικές με τα οχήματα ισχύουσες απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων συντήρησης και των διατάξεων των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ).

3.       Η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών εγκρίνει το σύστημα συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών στο πλαίσιο της έγκρισης της ασφάλειας του διαχειριστή υποδομής ή της πιστοποίησης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 του π.δ. 160/2007.

4.       Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι απαιτήσεις για το σύστημα συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών, καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι που διενεργούνται από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών.