Άρθρο 10 – Διεταιρικές σχέσεις

1.       Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο ΟΣΕ συνάπτει σύμβαση με την ΕΡΓΟΣΕ, με την οποία προσδιορίζονται, κατ’ ελάχιστο, οι διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, ο μηχανισμός παραλαβής τους, ο μηχανισμός παρακολούθησης, με πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκτέλεσης των έργων και αποκλίσεων από προγραμματισμό υλοποίησης του έργου χρονικό και οικονομικό, ενδεχόμενες ρήτρες, αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης της ΕΡΓΟΣΕ προς τον ΟΣΕ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με κριτήρια κόστους και όρους αγοράς.

2.       Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνάπτουν συμβάσεις, για την παροχή υπηρεσιών πέραν αυτών που προβλέπονται ως ελάχιστη πρόσβαση στη Δήλωση Δικτύου και ενδεικτικά αφορούν τη χρήση χώρων και εγκαταστάσεων, την εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιών υγειονομικού και υγιεινής.

3.       Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναθέτει στον ΟΣΕ τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού, με βάση σύμβαση η οποία θα περιλαμβάνει τις αρχές χρέωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. [Εάν μέχρι τη σύναψη της σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ από τον ΟΣΕ κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, η ανάθεση διενεργείται  προς τον ΕΔΙΣΥ αντί του ΟΣΕ, με τους παραπάνω όρους.] Η σύμβαση αυτή θα έχει διετή διάρκεια με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος. Κατά το διάστημα αυτό η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διερευνήσει τις δυνατότητες της αγοράς ως προς τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού και αναλόγως θα διενεργήσει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου αυτού.

4.       Οι συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2 και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 3, καθώς και οποιασδήποτε σύμβαση μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη μίσθωση ή υπομίσθωση τροχαίου υλικού ή για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί τροχαίου υλικού, συνάπτονται με όρους αγοράς και κατ’ εξαίρεση οποιωνδήποτε περιορισμών της εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως, ενδεικτικώς, σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισής τους και τον προηγούμενο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5.       Προς το σκοπό του προσδιορισμού των αρχών χρέωσης της σύμβασης της παραγράφου 3, το κόστος συντήρησης του τροχαίου υλικού, εκτιμάται με βάση τους πρότυπους χρόνους και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Όπου:

Ki = Ετήσιο κόστος συντήρησης τροχαίου υλικού i·

Ai = Συνολικό ετήσιο κόστος αναλωθέντων υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τις εργασίες συντήρησης (βάσει λογιστικών εγγραφών) για το τροχαίο υλικό i·

Ω = Μέσο ωριαίο κόστος του προσωπικού συντήρησης = €21,5 ανά ώρα, το οποίο αναθεωρείται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων·

m = Ο αριθμός των διαφορετικών εργασιών συντήρησης·

Ni,j = Αριθμός επαναλήψεων της κάθε εργασίας j συντήρησης του τροχαίου υλικού i. Εξαιρούνται οι επαναλήψεις εργασιών λόγω μη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύμβαση. Ομοίως εξαιρούνται αποκαταστάσεις βλαβών λόγω μη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω σύμβαση·

ΠΧi,j = Πρότυπος χρόνος κάθε εργασίας j σε ώρες για το τροχαίο υλικό i. Ειδικότερα όπου πρότυποι χρόνοι () θεωρούνται τα εξής:

= min {πρότυποι χρόνοι κατασκευαστή, χρόνοι βάσει των τεχνικών εγχειριδίων της ΥΟΣΤΥ, πραγματικοί χρόνοι}, όπου όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα·

= min { 85% x χρόνοι βάσει ΥΟΣΤΥ, πραγματικοί χρόνοι }, όταν δεν είναι διαθέσιμοι οι πρότυποι χρόνοι του κατασκευαστή·

= { 72% x πραγματικοί χρόνοι }, όταν οι πρότυποι χρόνοι του κατασκευαστή και οι χρόνοι βάσει ΥΟΣΤΥ δεν είναι διαθέσιμοι·

ΥΟΣΤΥ = Υπηρεσία οργάνωσης συντήρησης τροχαίου υλικού

Εξαιρούνται οι χρόνοι επανάληψης εργασιών λόγω μη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύμβαση. Ομοίως εξαιρούνται οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών λόγω μη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύμβαση·

ΔΚ = Πρόσθετο κόστος διοικητικών / διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρηση του τροχαίου υλικού i = 2%. Το κόστος αυτό συνυπολογίζεται μόνο για διοικητικές / διαχειριστικές εργασίες ο χρόνος των οποίων δεν μπορεί να ενταχθεί με σαφήνεια στους ανωτέρω χρόνους ΠΧi,j.

6.       Τα όργανα διοίκησης του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διασφαλίζουν ότι δεν θα λαμβάνει χώρα οποιασδήποτε μορφής άμεση ή έμμεση σταυροειδής επιδότηση μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 18:42 | Σπυρος

  Γνωρίζοντας κάποιος τον τομέα συντήρησς τροχαίου υλικού, έχει να παρατηρήσει ότι ο αλγόριθμος αυτός δεν είναι ικανός από μόνος του να προσδιορίσει το κόστος συντήρησης και τη διετεική εν τέλει χρέωση.

  Η συντήρηση του τροχαίου υλικού, δεν είναι μόνο τα προγραμματισμένα services βάσει ωρών λειτουργίας του η διανυθέντων χιλιομέτρων, αλλά και οι αποκαταστάσεις πάσης φύσης βλαβών (μη οφειλόμενων σε αστοχία συντήρησης), ζημιών από συμβάντα, αστοχιών των κατασκευαστών ή υλικών που δεν άπτονται του παραπάνω τύπου και που, για όλα αυτά δεν προβλέπεται αντίστοιχος τρόπος υπολογισμού.

  Θα έλεγε κάλλιστα κάποιος, ότι με αυτή τη μεθοδολογία χρέωσης τείνει να μην χρεωθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ το σύνολο του κόστους συντήρησης.
  Η PWC με την τεχνογνωσία που διαθέτει θα έπρεπε να το είχε αντιμετωπίσει το θέμα συνολικά προς αποφυγή στρεβλών διετερικών χρεώσεων.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 17:06 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1…..και όρους αγοράς ΝΑ ΔΙαΓΡΑΦΕΙ
  Ποιοί είναι οι άλλοι όροι που παρέχονται οι υπηρεσίες

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2…. ο ΟΣΕ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ το «και» ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «και άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση»
  και στο τέλος της παραγράφου ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «παρακολούθηση πορείας αμαξ. παράδοση παραλαβή βαγονιών, τέλη RIV, συνοριακοί σταθμοί, παροχή εξυπηρέτησης (επιβατών – εμπορευμάτων), βραδυπορίες, συντηρήσεις, καθυστερήσεις, έκτακτες επισκευές, έλεγχοι, εκδίκαση θεμάτων από μεικτές επιτροπές (διαχειριστή και επιχείρησης) σε πρώτο και δεύτερο βαθμό , εκδίκαση σε τρίτο βαθμό από Ρ.Α.Σ.; κ.α.»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4….. μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ το «και» ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «και άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4…..συνάπτονται με όρους αγοράς ΝΑ ΔΙΣΓΡΑΦΕΙ
  Ποιοί είναι οι άλλοι όροι που παρέχονται οι υπηρεσίες

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΟΛΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
  Ο υπολογισμός κόστους να υπολογισθεί με τις διαιτερικές συμβάσεις.
  Επίσης να προβλεφθούν στις διεταιρικές συμβάσεις και τα μεγέθη υπολογισμού κόστους εκτάκτων επισκευών .
  Η μείωση κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών από τον Διαχειριστή προβλέπεται και στο Π.Δ. 41 /2005 άρθρο 14 παρ. 3 και στον παρόντα νόμο άρθρο 40 παρ. 2 (που θα προστεθεί στο Π.Δ. 41 / 2005 ) για τις πολυετής συμβάσεις μεταξύ Δημοσίου και Διαχειριστή Υποδομής

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 Τα όργανα διοίκησης του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διασφαλίζουν ……. ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ και ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ με Η Ρ.Α.Σ. θα διασφαλίσει ……

 • 15 Σεπτεμβρίου 2010, 18:18 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  Η αναφορά σε όρους αγοράς για την ΕΡΓΟΣΕ είναι ασαφής και χωρεί διαφόρων ερμηνειών. Για παράδειγμα, η υιοθέτηση όρων της αγοράς μπορεί να αφορά στην μισθοδοσία, στην ύπαρξη θέσεων εργασίας, στην υποβολή προσφορών σε τρίτους, στην αξιολόγηση τηε εργασίας, χωριστά ή και για όλα μαζί. Ίσως να η φράση αυτή ναυπαινίσσεται ότι η παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ θα μπορούσε να είναι ΚΑΙ αντικείμενο διαγωνισμού. Προς τούτο η φράση αυτή πρέπει να διασαφηνιστεί περισσότερο στη σχέση της ΕΡΓΟΣΕ με τον ΟΣΕ.