Άρθρο 5 – Αρμοδιότητες ΓΑΙΑΟΣΕ

1.       Στις αρμοδιότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνονται:

 • α)      η με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο μελέτη και επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς τον σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευση ακινήτων, αστικών ή μη, που ανήκουν στην ΓΑΙΑΟΣΕ ή σε τρίτους,
 • β)      η αγορά ή η πώληση ακινήτων, καθώς και η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών,
 • γ)       η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων,
 • δ)       η ανέγερση ή εκμετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων,
 • ε)       η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή εγκαταστάσεων,
 • στ)     η παροχή υπηρεσιών συμβούλου – εμπειρογνώμονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, σχετικών με την αξιοποίηση, εκτίμηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων, οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών αγοράς, μελετών βιωσιμότητας, καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμμάτων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων,
 • ζ)       η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ ή τρίτων,
 • η)      η απόκτηση με αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων,
 • θ)       η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ,
 • ι)       η τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ καθώς και της ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται σιδηροδρομική υποδομή και
 • ια)     o Συντονισμός, υπό τις οδηγίες και την εποπτεία της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, του έργου των αρμόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών για την ταχεία και αποτελεσματική έκδοση των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και έχουν υπαχθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος, στη διαδικασία αξιοποίησης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον ν. 3049/2002.
 • ιβ)     κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

2.       Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, να προβαίνει σε εκμισθώσεις ορισμένης ή αόριστης διάρκειας και εν γένει στην παραχώρηση της χρήσης ακινήτων. Στις εν λόγω συμβάσεις μισθώσεως δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα.

3.       Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να συστήνει εταιρίες κάθε μορφής στις οποίες να εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης ή και εμπράγματα ή και άλλα ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την ανάδειξη και επίλυση των αναγκαίων για την βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων αυτών ζητημάτων πάσης φύσεως (πολεοδομικής, νομικής κλπ.), να πραγματοποιεί έρευνες αγοράς για τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση της διαχειριζόμενης εκ μέρους της ακίνητης περιουσίας, να εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ωρίμανσης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας για την οποία της έχει ανατεθεί η διαχείριση, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους ή ΣΔΙΤ, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και διεξάγει διαγωνισμούς και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν.

4.       Οι μελέτες και οι υπηρεσίες συμβούλου που αναθέτει η ΓΑΙΑΟΣΕ και σχετίζονται με τη διαχείριση ή την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, ανατίθενται και συνάπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της ΓΑΙΑΟΣΕ.

5.       Eντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΓΑΙΑΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

6.       Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προσδιορίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας στη ΓΑΙΑΟΣΕ στα οποία περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, ο μηχανισμός παρακολούθησης, με πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκμετάλλευσης των ακινήτων και πιθανών αποκλίσεων από προγραμματισμό χρονικό και οικονομικό, ο τρόπος απόδοσης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον κύριο των ακινήτων των πάσης φύσεως εισοδημάτων και ωφελημάτων από την αξιοποίηση των διαχειριζόμενων εκ μέρους της ακινήτων και το ποσό που η ίδια παρακρατεί για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, ενδεχόμενες ρήτρες και αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης της ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον κύριο των ακινήτων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με όρους αγοράς.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 13:30 | Νένος Νενόπουλος

  Αρμοδιότητες ΓΑΙΑΟΣΕ

  Δεν αναφέρεται στο προσωπικό της ΓΑΙΑΟΣΕ.
  Από που θα προκύψει ΄το προσωπικό;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α ……ή σε τρίτους.
  Εννοεί ακίνητα τρίτων που με εντολή τους θα αξιοποιήσει η ΓΑΙΑΟΣΕ ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1γ ……εκτέλεση οικοδομικών εργασιών…..
  Θα τις αναθέτει στη ΕΡΓΟΣΕ ; Διεταιρική σχέση.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1δ ……ανέγερση …..
  Θα τις αναθέτει στη ΕΡΓΟΣΕ ; Διεταιρική σχέση.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1ι……σιδηροδρομική υποδομή ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «ενημερώνοντας σχετικά και τον ΟΣΕ» και …..

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 …..να εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες…..
  Διεταιρική σχέση μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 …..οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με όρους αγοράς ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Ποιοί είναι οι άλλοι όροι που παρέχονται οι υπηρεσίες ;

 • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1:
  ἡ ἀξιοποίηση σιδηροδρομικῆς ἀκινήτου περιουσίας μέ ἀποκλειστικό γνώμονα τήν ἐνίσχυση τῆς ἐπιβατικῆς & ἐμπορευματικῆς πελατείας τῶν γειτνιαζουσῶν σιδηροδρομικῶν ὑποδομῶν καί τή μεταπήδηση μεταφορικοῦ ἔργου ἀπό ἄλλα μεταφορικά μέσα πρός τό σιδηρόδρομο (σιδηροδρομοστραφής κτηματική ἀξιοποίηση)

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 14:40 | Ν.Φώτης

  Εδώ θα διαφωνήσω με τον προλαλήσαντα.

  Άπαξ και εκποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ, χάνεται οριστικά και δεν μπορεί πλέον να αποφέρει κάθε χρόνο έσοδα στον Οργανισμό.
  Φυσικά, αυτό προϋποθέτει σοβαρή διαχείριση.

  Αν δει κάποιος εταιρείες όπως η Network Rail στην Αγγλία ή η DB Netze στη Γερμανία, εκμεταλλεύονται σταθμούς, νοικιάζουν χώρους (παράδειγμα: το Everest στον Σ.Λαρίσης) και γενικά αποφέρουν επιπλέον έσοδα στον σιδηρόδρομο, προσθέτοντας στην ελκυστικότητα της συγκοινωνίας.

  Πολλές σιδηροδρομικές εταιρείες (π.χ. Ιαπωνία και Μετρό του Χονγκ-Κονγκ) βασίζουν τη συνολική κερδοφορία τους στην εκμετάλλευση των γαιών που κατέχουν τριγύρω από σταθμούς (π.χ. εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτλ.), και κάθε χρόνο υπερκαλύπτουν το έλλειμμα εκμετάλλευσης.

  Ανάλογο προηγούμενο υπάρχει και στην Ελλάδα – π.χ. τα Λουτρά του Φαλήρου και το ξενοδοχείο τους ήταν ιδιοκτησία της ΕΗΣ, και απέφερε σημαντικά έσοδα επί δεκαετίες.

  Ν.Φώτης

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 23:50 | Παναγιώτης Ντάβος

  Πάλι το ίδιο σχόλιο σχετικά με την υπερβάλλουσα δημιουργία εταιρειών που αυξάνουν τα διαχειριστικά τους έξοδα.

  Εκποιήστε την περιουσία της ΓΑΙΟΣΕ με διαδικασίες ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

  Το κράτος είναι ο χειρότερος επιχειρηματίας.