Άρθρο 23 – Ασυμβίβαστα -Υποχρεώσεις των μελών της Ρ.Α.Σ.

1.       Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και νομικά πρόσωπα,  στο Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ), ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιό της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα  έτη από τη λήξη της.

Αν τα μέλη της Ρ.Α.Σ. κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές στον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων μέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους.

2.       Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το παρόντα νόμο, τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη  Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Ρ.Α.Σ..

3.       Το πειθαρχικό συμβούλιο της Ρ.Α.Σ. αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο το δίκαιο. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Σ.. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τριετή θητεία. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του πειθαρχικού συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των μελών της  Ρ.Α.Σ. και την πειθαρχική διαδικασία ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρ.Α.Σ.

4.       Η παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συνεπάγεται αυτοδίκαια έκπτωση του προσώπου από τη θέση που κατέχει στη Ρ.Α.Σ.. Για τη διαπίστωση της έκπτωσης κινείται η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κατά τα ως άνω έκπτωση δεν αποκλείει την ποινική ή αστική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5.       Οι υποχρεώσεις και περιορισμοί της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και προκειμένου για τους συζύγους των εκεί αναφερομένων προσώπων καθώς  και τους συγγενείς τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού.

6.       Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ρ.Α.Σ. έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υποχρεούνται στην τήρηση της υποχρέωσης της εχεμύθειας για τέσσερα έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από την Ρ.Α.Σ.

7.       Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υποβάλλουν κατ’ έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την, προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α΄ 309), όπως ισχύει δήλωση περιουσιακής κατάστασης.