Άρθρο 3 – Αρμοδιότητες ΟΣΕ

1.       Το άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α΄ 289) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Αρμοδιότητες του ΟΣΕ


1.       Ο ΟΣΕ ασκεί καθήκοντα διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ Α΄ 60).

2.       Ως διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής, ο ΟΣΕ ασκεί τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει ιδίως την ευθύνη κατασκευής νέας υποδομής, συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής, διαχείρισης των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και όσων αρμοδιοτήτων προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής.

3.       Στις αρμοδιότητες του ΟΣΕ περιλαμβάνονται επίσης:

 • α)      οι υπηρεσίες επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού,
 • β)      η ίδρυση και λειτουργία (i) Σχολής ΟΣΕ στην οποία θα φοιτούν οι υποψήφιοι μηχανοδηγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια από το Τμήμα Ασφαλείας Σιδηροδρόμων και (ii) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΟΣΕ για την εκπαίδευση υπαλλήλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας» (ΕΕ L 315/51 της 3.12.2007), καθώς και
 • γ)      κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του.

4.       Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο ΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες, και να τους εκχωρεί αρμοδιότητες ή και δραστηριότητές του.»

2.       Eντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού του ΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

3.       Η περίπτωση 6 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«6.     Διαχειριστής Υποδομής: ο φορέας που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής».

4.       Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξης:

«1.     Ο ΟΣΕ διαχειρίζεται την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, μεριμνά για τη βελτίωση και επέκτασή της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής πολιτικής για τους σιδηρόδρομους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α΄ 289)».

5.       Μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης του ΕΔΙΣΥ κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, η οργάνωση και λειτουργία του ΟΣΕ καλύπτει τους ακόλουθους, κατ’ ελάχιστο, τομείς λειτουργίας:

α)      Τομέας Λειτουργίας 1: Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη

Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού, μελέτης και ανάπτυξης δικτύου, παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης, διαχείρισης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμού, ανάλυσης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων, παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας των θυγατρικών εταιριών, διαχείρισης προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σχεδιασμού, διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εσωτερικού ελέγχου.

β)      Τομέας Λειτουργίας 2: Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων

Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας, διαλειτουργικότητας δικτύου και εν γένει εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδομής και υποδομής), ελέγχου της κατασκευής δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδομής και υποδομής), καθώς και προγραμματισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης, επιθεώρησης και ελέγχου της συντήρησης του δικτύου και των εγκαταστάσεων είτε με αυτεπιστασία είτε με ανάθεση σε τρίτους.

γ)       Τομέας Λειτουργίας 3: Διαχείριση Κυκλοφορίας

Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας της κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και εν γένει εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., κατανομής χωρητικότητας και διαχείρισης πρόσβασης, δήλωσης δικτύου, καθορισμού και είσπραξης τελών χρήσης υποδομής, σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και διαχείρισης της πραγματοποιούμενης κυκλοφορίας, καθώς και επιθεώρησης και ελέγχου της κυκλοφορίας.

δ)       Τομέας Λειτουργίας 4: Συντήρηση Τροχαίου Υλικού

Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας του τροχαίου υλικού κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών συντήρησής του, προγραμματισμού, υλοποίησης και επιθεώρησης της συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής του τροχαίου υλικού, καθώς και ελέγχου της συντήρησης τροχαίου υλικού βάσει των προτύπων και προδιαγραφών.

6.       Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΟΣΕ μετά την απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου προσδιορίζεται ως αναγκαίο το ακόλουθο προσωπικό ανά Τομέα Λειτουργίας:

Τομέας Λειτουργίας Αριθμός Προσωπικού
1. Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη220
2. Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων800
3. Διαχείριση Κυκλοφορίας860
4. Συντήρηση Τροχαίου Υλικού920
Σύνολο2.800

Ο κατά τα άνω αριθμός προσωπικού δύναται να αναθεωρείται από τον ΟΣΕ ανάλογα με τις εκάστοτε οργανωτικές ανάγκες, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 13:53 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

  Άρθρο 1
  Αρμοδιότητες του ΟΣΕ

  παράγραφος 2 ……….ευθύνη κατασκευής νέας υποδομής,
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «αναβάθμισης – ανακαίνισης» , συντήρησης και λειτουργίας……..

  παράγραφος 3α οι υπηρεσίες , ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «τακτικής και έκτακτης» επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης ……

  παράγραφος 3β η ίδρυση και λειτουργία…….
  Λειτουργεί Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΟΣΕ.
  Ποια η διαφορά της Σχολής ΟΣΕ και του ΚΕΚ ; Η Οδηγία 2007/59/ΕΚ το χαρακτηρίζει ως ¨ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ¨
  Θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί παράγραφος που να αναφέρεται σε διαρκή επικοινωνία των εκπαιδευτικών κέντρων και των τεχνικών υπηρεσιών του ΟΣΕ με σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης –σιδηροδρομικού αντικειμένου και με επιμελητήρια , με αντικείμενο την συνεχή προαγωγή της σιδηροδρομικής τεχνογνωσίας και την διασφάλισή της.

  παράγραφος 3β …… εκπαίδευση υπαλλήλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «και τρίτων» για την απόκτηση των πιστοποιητικών

  παράγραφος 4 …… εκχωρεί αρμοδιότητες ή και δραστηριότητές του ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «εκτός της διαχείρισης των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής .»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 …… την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση …..
  Η εκμετάλλευση του διαχειριστή υποδομής θα προέρχεται μόνο από τα τέλη χρήσης υποδομής

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 …… σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 2671/1998 , (ΦΕΚ Α΄ 289)
  Το άρθρο 1 του ν. 2671 / 1998 (ΦΕΚ Α΄ 289) έχει αντικατασταθεί από το παρόν σ.ν. στο άρθρο 3 παρ. 1.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5α …….χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης, ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «είσπραξης τελών χρήσης υποδομής» διαχείρισης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού….

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5α …….σχεδιασμού, ανάλυσης……
  Ο σχεδιασμός και η ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων να περάσει στους τομείς λειτουργίας 1,2,3 και 4 σε ότι τους αφορά κατ΄ αρμοδιότητα και στον τομέα 1 και η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5β …….είτε με ανάθεση σε τρίτους, ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «σχεδιασμού, ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5γ …….είσπραξης τελών χρήσης υποδομής ….
  ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ καθώς η είσπραξη αφορά την χρηματοοικονομική διαχείριση που είναι αρμοδιότητα του τομέα λειτουργίας 1 [Οικονομική διαχείριση]

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5γ …….επιθεώρησης και ελέγχου της κυκλοφορίας, ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «σχεδιασμού, ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5δ …….Τομέας Λειτουργίας 4: Συντήρηση Τροχαίου Υλικού
  Ο Τομέας Λειτουργίας 4 σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 θα συντηρεί το τροχαίο υλικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τουλάχιστον για 3 έτη. Υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω, αν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναθέσει τις εργασίες συντήρησης του τροχαίου υλικού σε άλλη εταιρεία ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5δ …….των προτύπων και προδιαγραφών. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «σχεδιασμού, ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΣΥΝΟΛΟ 2.800
  Με ποιο σχεδιασμό (Οργανωτικές ανάγκες) προέκυψε ως αναγκαίο το προσωπικό των 2.800 υπαλλήλων ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ….αναθεωρείται από τον ΟΣΕ ……
  Θα έχει την δυνατότητα ο ΟΣΕ προσλαμβάνει ή να απολύει προσωπικό ;

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 16:48 | Kostas T.

  Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί δυνατότητα ο ΟΣΕ να εκπαιδεύει τρίτους σε κάποια καθήκοντα που τώρα ασκεί το προσωπικό του, και δεν αφορούν άμεσα την σιδ/κή καθαρά λειτουργία. Αναφέρομαι στους φύλακες ισοπέδων διαβάσεων, εργασία που κάλλιστα μπορεί να διεκπεραιώσουν και τρίτοι. Ο ΟΣΕ θα πρέπει να μπορεί να εκπαιδεύει στο ΚΕΚ που διαθέτει και να πιστοποιεί προσωπικό τρίτων(η διάταξη υπήρχε σε σχέδιο του νόμου της 23-7) αλλά αφαιρέθηκε)

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 23:03 | Παναγιώτης Ντάβος

  Πως είναι δυνατόν τις ανάγκες μιας ιδιωτικής εταιρείας γιατί τέτοια είναι ο ΟΣΕ σε προσωπικό να τις ορίζει ένας νόμος. είναι πραγματικά αστείο!

  Μειώστε το κράτος όσο περισσότερο μπορείτε και βελτιώστε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς!

  Τι κάναν οι ορκωτοί ελεγκτές όλα αυτά τα χρόνια ώστε να αναδείξουν τα προβλήματα διαχείρισης των προβληματικών αυτών ΔΕΚΟ?

  Όπου το κράτος γίνεται επιχειρηματίας απέτυχε και καταλήγουμε να ορίζουμε τις ανάγκες προσωπικού με νόμο. και πως βγάλατε το νούμερο κύριοι? Δηλαδή και η EUROBANK για παράδειγμα πρέπει αύριο το πρωι να περάσει νόμο για τις ανάγκες του προσωπικού της?