Άρθρο 7 – Αρμοδιότητες ΤΡΑΙΝΟΣΕ

1.       Στις αρμοδιότητες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, περιλαμβάνονται:

 • α)      η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών,
 • β)      η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και μεταφορών πάσης φύσεως με συστήματα σταθερής τροχιάς,
 • γ)       η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση λεωφορειακών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή,
 • δ)       η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, καθώς και η πρακτόρευση μεταφορικών εταιριών και γραφείων γενικού τουρισμού,
 • ε)       η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετιζόμενη με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ενδεικτικώς, η πρακτόρευση, φύλαξη, διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, παλετοποίηση και κατασκευή, αγορά ή μίσθωση και διατήρηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (π.χ. αποθηκών, ειδικών κατασκευών κλπ), καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού (π.χ. οχημάτων, μηχανημάτων, λογισμικού κλπ) για την παροχή των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των συναφών υπηρεσιών,
 • στ)     η οργάνωση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών,
 • ζ)       η  οργάνωση και λειτουργία  εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού,
 • η)      η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση μεταφορών οι οποίες αποσκοπούν  στη βελτίωση της συμπληρωματικότητας του συστήματος μεταφορών της χώρας και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού,
 • θ)       η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου και την  άρτια εξυπηρέτηση του κοινού, όπως η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία  και η εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή έργων σχετικών  με την εκπλήρωση του σκοπού της,
 • ι)       η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητές της,
 • ια)     η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουριστικών λεωφορείων,
 • ιβ)     η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και
 • ιγ)      κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

2.       Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες και να εκχωρεί ορισμένες από τις δραστηριότητές τις.

3.       Eντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

4.       Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. στ΄ του ν.δ. 674/1970, δεν εφαρμόζονται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ οι πάσης φύσεως φορολογικές ή άλλου είδους απαλλαγές, ατέλειες και εν γένει προνόμια που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 15 και 17 του ν. 2229/1994 και του άρθρου ένατου παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του ν. 1955/1991.

 • Ο Σιδηρόδρομος αποτελεί ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο από τη γέννησή του χρησιμοποιείται ευρύτατα από τις χαμηλά εισοδηματικά τάξεις του πληθυσμού. Η πολιτεία υπό αυτό το πρίσμα και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία εφάρμοζε επί σειρά ετών την ευνοϊκή ρύθμιση της έκπτωσης σε ποσοστά 50% στα εισιτήρια εσωτερικών διαδρομών του Ο.Σ.Ε. για τα άτομα με αναπηρία. Με τη νέα Κ.Υ.Α. που αφορά στις ρυθμίσεις των δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ του έτους 2010 το ανωτέρω ευνοϊκό μέτρο διεκόπη ξαφνικά -χωρίς καμία προειδοποίηση- για τα άτομα με αναπηρία.

  Αντιλαμβάνεστε ότι η διακοπή του ανωτέρω μέτρου αποτελεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στα άτομα με αναπηρία γι’ αυτό ζητούμε την επαναφορά του μέσω συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου σας με τα συναρμόδια Υπουργεία. Περαιτέρω θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο και δίκαιο στο Σχέδιο Νόμου «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις» να ενταχθεί διάταξη με την οποία θα κατοχυρωθεί θεσμικά η επί χρόνια ισχύουσα έκπτωση στα εισιτήρια των ατόμων με αναπηρία. Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης είναι το ελάχιστο που μπορεί να πράξει το Υπουργείο σας για την οικονομική ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, στην παρούσα περίοδο. Υπενθυμίζουμε ότι με την πρόσφατη ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής διεκόπη η έκπτωση των εισιτηρίων στους τυφλούς. Θεωρούμε αδιανόητο μέσα σε ένα χρόνο να επαναληφθεί η διακοπή ανάλογου ευνοϊκού μέτρου στα εισιτήρια του Ο.Σ.Ε. για τα άτομα με αναπηρία.

  Επίσης, εκτός της ανωτέρω προτεινόμενης ρύθμισης καταθέτουμε και μια σειρά προτάσεων που στοχεύουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών και υπηρεσιών του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.
  Α) Στο άρθρο 7 ζητούμε να προστεθεί εδάφιο ως εξής:
  «Άρθρο 7: Αρμοδιότητες ΤΡΑΙΝΟΣΕ
  1. Στις αρμοδιότητες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, περιλαμβάνονται:

  α) η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών,
  β) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και μεταφορών πάσης φύσεως με συστήματα σταθερής τροχιάς,
  γ) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση λεωφορειακών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή,
  δ) η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, καθώς και η πρακτόρευση μεταφορικών εταιριών και γραφείων γενικού τουρισμού,
  ε) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετιζόμενη με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ενδεικτικώς, η πρακτόρευση, φύλαξη, διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, παλετοποίηση και κατασκευή, αγορά ή μίσθωση και διατήρηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (π.χ. αποθηκών, ειδικών κατασκευών κλπ), καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού (π.χ. οχημάτων, μηχανημάτων, λογισμικού κλπ) για την παροχή των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των συναφών υπηρεσιών,
  στ) η οργάνωση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών,
  ζ) η οργάνωση και λειτουργία εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού,
  η) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση μεταφορών οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπληρωματικότητας του συστήματος μεταφορών της χώρας και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού,
  θ) η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού, όπως η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία και η εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή έργων σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού της,
  ι) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητές της,
  ια) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουριστικών λεωφορείων,
  ιβ) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οδικών εμπορευματικών μεταφορών
  ιγ) η μέριμνα για τη διασφάλιση της ισότιμης εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρία ή/και με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και της προσβασιμότητας σε αυτούς όλων των προαναφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών αρμοδιότητάς της και
  ιδ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της….»

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 14:14 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ….άρθρου 6 παρ. 2 περ. στ΄ του ν.δ. 674/1970 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «ως τροποποιήθηκε με τον νόμο ……..»
  [ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ Ν.Δ 674 /1970 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 2 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤ΄]

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ….του άρθρου ένατου παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του ν. 1955/1991. ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «ως τροποποιήθηκε με τον νόμο ……..»
  [Ο ΑΡΧΙΚΟΣ Ν 1955/1991 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 παρ. 1,2,3 & 5]

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 19:19 | ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στην παράγραφο στ των αρμοδιοτήτων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφέρεται και η οργάνωση,εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης.Εως σήμερα η οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών αυτών παραχωρείται κατόπιν διαγωνισμού σε ιδιωτικές εταιρίες οι οποίες με ειδικό όρο της σύμβασης με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι υποχρεωμένες να απασχολούν το ήδη υπάρχον προσωπικό.Ετσι σήμερα στις υπηρεσίες κατάκλισης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,για τα δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού, εργάζονται 56 υπάλληλοι με 3 έως και 36 έτη υπηρεσίας.Οι υπάλληλοι αυτοί εργάζονται με καθεστώς ιδιωτικών υπαλλήλων και ανήκουν στην εκάστοτε εταιρία που αναλαμβάνει την διαχείριση.
  Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους εργαζόμενους αυτούς για να μην χάσουν την εργασία τους.

  ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,Πρόεδρος Σύνδεσμου Προσωπικού Εκμετάλλευσης Κλιναμαξών-Κλινοθεσίων ΤΡΑΙΝΟΣΕ