Άρθρο 14 – Παρακολούθηση υλοποίησης αναδιοργάνωσης σιδηροδρόμου

1.       Η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ που προβλέπεται από το ν. 3429/2005 εγκρίνει τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και επενδυτικά σχέδια των εταιριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου, παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης τους, παρέχει οδηγίες και  κατευθύνει τις εμπλεκόμενες εταιρίες σε όλα τα σχετικά ζητήματα, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω εταιρίες υπόκεινται  στις διατάξεις του ν. 3429/2005, με την επιφύλαξη πάντως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2.       Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ εγκρίνει επιχειρησιακό σχέδιο για το σιδηροδρομικό τομέα, σύμφωνα με το κατά το άρθρο πρώτο του ν. 3845/2010 μνημόνιο συνεννόησης, όπως μπορεί να τροποποιείται ή επικαιροποιείται.

3.       Από 1.1.2011, ζητήματα συνδεόμενα με τιμολόγηση ή και δρομολόγια εξαιρούνται από οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης σε σχέση με την κατά το ν. 3429/2005 υποβολή από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιχειρησιακού σχεδίου στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Η παράγραφος 1 πάυει να εφαρμόζεται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ μόλις η τελευταία παύσει να υπόκειται στις διατάξεις του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005.