Άρθρο 24 – Έλλειψη – Έκπτωση –Αναστολή Μελών

1.       Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 54), για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αποχώρησε.

2.       Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

3.       Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται  αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους  διορίζεται νέο μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η θητεία του νέου μέλους διαρκεί κατά το χρόνο αναστολής.