Άρθρο 8 – Μεταβίβαση τροχαίου υλικού

1.       Εντός δύο (2) μηνών από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην οποία προβλέπεται η χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση συγκεκριμένου τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ προς το Δημόσιο και από το Δημόσιο προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, της εισφοράς σε είδος σε αύξηση κεφαλαίου ή και από τον ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται κάθε σχετικό με τις μεταβιβάσεις θέμα και λεπτομέρεια μπορεί δε να ρυθμίζεται και κάθε θέμα ως προς την απόκτηση τροχαίου υλικού από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ το οποίο ανήκει στην EUROFIMA και χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας παραγράφου απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής ή εισοδήματος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε βάρος του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος.

2.       Oι μηχανές έλξης ιδιοκτησίας ΟΣΕ που δεν μεταβιβάζονται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ δυνάμει της ανωτέρω παραγράφου και δεν χρησιμοποιούνται από τον ΟΣΕ για την συντήρηση γραμμών, θα επιδιωχθεί να διατεθούν, εφόσον είναι δυνατό, από τον ΟΣΕ σε τρίτους, με σκοπό την επικερδή αξιοποίησή τους, όπως η πώληση ή εκμίσθωσή τους.

 • Εἶναι ἐγκληματικό λάθος καί πιθανῶς ἀντίθετο πρός τίς Εὐρωπαἰκές προβλέψεις να μεταβιβαστεί στην ΤΡΕΝΟΣΕ το υλικό (ὅπως ἐξ ἄλλου καί οἱ ὑπόλοιπες χαριστικές ῥυθμίσεις, π.χ. διαγραφή χρεῶν). Τό τροχαίο υλικο ἔχει χρυσοπληρωθεῖ ἀπό τούς φορολογούμενους γιά σκοπούς ἀρκετά διαφορετικούς αὐτῶν της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ἀπαιτεῖται ξεχωριστός φορέας τροχαίου υλικού (περισσότερες λεπτομέρειες ἀναπτύσσονται στό http://maxhtikh.blogspot.com/2008/09/light.html )

 • Το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ θα πρέπει να παραμείνει ακέραιο. Δεν έχουμε αντίρρηση να μεταβιβαστεί στην ΤΡΕΝΟΣΕ το υλικό που αυτή χρησιμοποιεί, το υπόλοιπο όμως θα πρέπει και αυτό να μείνει διαθέσιμο για μελλοντική μεταβίβαση και χρήση. Σε καμιά περίπτωση δε δεχόμαστε τη μαζική εκποίησή του και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 14:30 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 …..η χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση συγκεκριμένου τροχαίου υλικού ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «μετά από εισήγηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» από τον ΟΣΕ…

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 :
  Μετά τις διαδικασίες των παραπάνω άρθρων 1 & 2 χρησιμοποίησης από τον ΟΣΕ, μεταβίβασης στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ , πώλησης , εκμίσθωσης του τροχαίου υλικού, το υλικό που θα παραμείνει και είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων να εκποιηθεί άμεσα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο ,,,,,,, , ¨για εκποίηση άχρηστου τροχαίου υλικού¨. Να ληφθεί μέριμνα για τροχαίο υλικό μουσειακών αναγκών.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2010, 00:05 | Ν.Φώτης

  Απορία:
  Από που θα βρεθούν στη σημερινή εποχή τα λεφτά για να αποζημιωθεί ο ΟΣΕ για το τροχαίο υλικό που θα μεταβιβαστεί στη ΤΡΑΙΝΟΣΕ;
  Γιατί η αύξηση κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε σχεδόν 100 μηχανές αξίας κτήσης 3.5-4 εκατομύρια Ευρώ η μία καινούργιες, συν μερικές χιλιάδες βαγόνια, είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ ποσόν.

  Αλλιώς, πως θα γίνει η μεταβίβαση από τον ΟΣΕ στη ΤΡΑΙΝΟΣΕ του τροχαίου υλικού χωρίς να αποζημιωθεί ο ΟΣΕ για τη (σεβαστή) αξία του τροχαίου υλικού;
  Είναι νόμιμο αυτό;
  Γιατί η εντύπωσή μου είναι ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι διοικούντες τον ΟΣΕ θα βρεθούν κατηγορούμενοι για απιστία κατά του δημοσίου.

  Ν.Φώτης

 • Στο άρθρο 8 προβλέπεται η πώληση ή εκποίηση τροχαίου υλικού που δεν θα μεταβιβαστεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με κίνδυνο να αχρηστευτούν ή χαθούν πολύτιμοι πόροι που περιστασιακά κριτήρια συρρικνωμένης εκμετάλλευσης θα τους θεωρήσουν πλεονάζοντες ενώ και η μεταβίβαση υλικού στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ που μελλοντικά θα είναι ένας από τους παίκτες στην απελευθερωμένη αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών, παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης. Θα έπρεπε το τροχαίο υλικό να παραμείνει στη δύναμη του ΟΣΕ και να εκμισθώνεται κατά περίπτωση, αναλόγως της συμφερότερης προσφοράς.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2010, 22:16 | Σπύρος

  Από την παράγραφο 2 προκύπτει ότι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν μεταβιβάζεται το σύνολο του τροχαίου υλικού.
  Μέρος του θα παραμείνει στον ΟΣΕ και θα αξιοποιηθεί με άλλη διαδικασία.Οι ερώτησεις είναι η εξής:
  1. Αυτό θα γίνει με τους ίδιους όρους;
  2. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (και ο θρυλούμενος ιδιώτης) θα παραλάβει από όλους σχεδόν τους τύπους, τις αναγκαίες ποσότητες. Οι υπόλοιπες πως θα ανακτήσουν το κόστος κτήσης τους; Θα σαπίζουν στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, μέχρι να βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος;
  Να σημειωθεί ότι αρκετό από το καινούργιο τροχαίο υλικό (επιβατικά βαγόνια, μηχανές πορείας και αυτοκινητάμαξες, που κόστισαν δις ευρώ), ήδη απαξιώνεται λόγω ζημιών από συμβάντα, αφού οι όποιοι διαγωνισμοί ή άλλες ενέργειες αποκατάστασης του δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα.
  Και ο ΟΣΕ για όλα αυτό το υλικό εγγράφει ετησίως τις αποσβέσεις του, χωρίς αυτό να φέρει έσοδα από την εκμετάλλευσή του.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2010, 22:32 | Σπύρος

  Από το άρθρο 2 προκύπτει ξεκάθαρα ότι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν μεταβιβάζεται το σύνολο του τροχαίου υλικού.
  Μέρος του θα παραμείνει στον ΟΣΕ και θα αξιοποιηθεί με άλλη διαδικασία.

  Οι ερώτησεις είναι η εξής:
  1. Αυτό θα γίνει με τους ίδιους όρους;
  2. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ (και ο θρυλούμενος ιδιώτης) θα παραλάβει από όλους σχεδόν τους τύπους, τις αναγκαίες ποσότητες. Οι υπόλοιπες πως θα ανακτήσουν το κόστος κτήσης τους; Θα σαπίζουν στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, μέχρι να βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος;
  Να σημειωθεί ότι αρκετό από το καινούργιο τροχαίο υλικό (επιβατικά βαγόνια, μηχανές πορείας και αυτοκινητάμαξες, που κόστισαν δις ευρώ), ήδη απαξιώνεται λόγω ζημιών από συμβάντα, αφού οι όποιοι διαγωνισμοί ή άλλες ενέργειες αποκατάστασης του δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα.
  Και ο ΟΣΕ για όλα αυτό το υλικό εγγράφει ετησίως τις αποσβέσεις του, χωρίς αυτό να φέρει έσοδα από την εκμετάλλευσή του.