Άρθρο 4 – Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ

1.       Στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνονται:

 • α)      η μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια,  κατασκευή, διοίκηση έργων σιδηροδρομικής υποδομής με των επ’ αυτής σιδηροδρομικών συστημάτων,
 • β)      η παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ σχετιζόμενων με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων του,
 • γ)       η διενέργεια με μέριμνά της και δαπάνες του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, κατά περίπτωση, απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών υπέρ του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του δημοσίου τομέα για την κατασκευή έργων σιδηροδρομικής υποδομής,
 • δ)       η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και
 • ε)       κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

2.       Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΡΓΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες με αντικείμενο τις δραστηριότητές της.

3.       Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της η ΕΡΓΟΣΕ εκτελεί τις εργασίες της με όρους αγοράς.

4.       Eντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΡΓΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5.       Ο ΟΣΕ δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του να αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ, εφόσον είναι συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, την παροχή προς αυτόν υπηρεσιών, πάσης φύσεως, που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή των προγραμμάτων του, καθώς και να παραχωρεί και να μεταβιβάζει, χωρίς αντάλλαγμα, στην ΕΡΓΟΣΕ όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις έργων. Ως «έργο» για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στο αντικείμενο της ΕΡΓΟΣΕ όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η ΕΡΓΟΣΕ, μετά τη μεταβίβαση, υποκαθιστά τον ΟΣΕ σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών. Δεν μεταβιβάζονται στην ΕΡΓΟΣΕ υποχρεώσεις του ΟΣΕ από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των έργων από την ΕΡΓΟΣΕ. Ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης παροχής υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ καθώς και μεταβίβασης έργων καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕ  και της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6.       Οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διενέργεια των υπέρ του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν έργα που σχετίζονται με τη σιδηροδρομική υποδομή πραγματοποιούνται με μέριμνα της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έχει την ευθύνη σύνταξης των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και  κτηματολογικών πινάκων, εισηγείται αρμοδίως για την κήρυξη των σχετικών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιμελείται για την έγκαιρη έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και νομιμοποιείται στις σχετικές δίκες στο όνομα και για λογαριασμό του Δημοσίου. Υπόχρεος προς καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, είναι το Δημόσιο ή ο φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά περίπτωση.

7.       Οι εταιρίες που έχουν συμβληθεί στην από 20-5-2009 σύμβαση ρύθμισης σχέσεων η οποία κυρώθηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών υπ’ αριθμ. Φ8/οικ. 33372/3011/16-6-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1213) προβαίνουν αμελλητί στην κατάργηση ή τροποποίηση των όρων της που αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 23:11 | ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι και ο τρόπος μεταφοράς των έργων και των μελετών από την ΕΔΙΣΥ στην ΕΡΓΟΣΕ καθώς και η παραλαβή των ολοκληρωμένων έργων για χρήση από τον ΟΣΕ.
  Να συσταθούν επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, της ΕΔΙΣΥ και της Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠΟΜΕΔΙ.
  Να συνταχθούν πρωτόκολλα με το τεχνικό και οικονομικό στάδιο που βρίσκονται τα έργα και οι μελέτες που θα μεταφερθούν στην ΕΡΓΟΣΕ, να καταγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωσή τους, εκτίμηση για τυχόν υπερβάσεις στο κόστος και το χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθούν, η αναγκαιότητα για την ολοκλήρωσή τους καθώς και η προτεραιότητα υλοποίησής τους σε σχέση με την απόδοσή τους σε έσοδα και μείωση χρόνου μεταφοράς.
  Άμεση μετφορά των έργων και μελετών στην ΕΡΓΟΣΕ για σύνταξη χρονοδιαγράμματος και ένταξη των έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

  Παρ. 5 : Δεν μπορούν να ισχύσουν οι όροι αγοράς όταν μπαινουν περιορισμοί από την νομοθεσία δημοσιων έργων, όταν σε κάθε εκλογική διαδικασία σταματάει για έξι με εννιά μήνες η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρείας μέχρι να τοποθετηθεί νεό και να ενημερωθεί, όταν σταματούν τα έργα στο Κιάτο Πάτρα ανάλογα με την βούληση των τοπικών αρχών, όταν οι ανάδοχοι παραχωρησιούχοι των οδικών έργων σταματούν εν εξελίξει έργα ή έργα προς δημοπράτηση για να εξυπηρετηθούν.
  Θα πρέπει να προβλεφθεί καταβολή αποζημίωσης στην ΕΡΓΟΣΕ για καθυστερήσεις και απώλεια πόρων σε όσους εμποδίζουν την άμεση ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων.
  Τα σιδηροδρομικά έργα θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως έργα πρώτης προτεραιότητας (συμβολή στο περιβάλλον, συνδυασμένες μεταφορές λιμανια εμμπορικά κέντρα, μέσω κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής) και να χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (όπως τα οδικά)και όχι να δανειοδοτούνται.

  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΎ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ : εταιρεία με ISO, διαχειριστική επάρκεια σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ, σταθερός αριθμός ανθρώπινου δυναμικού διαχρονικά (από το 2002 έως σήμερα μεσος αριθμός εργαζομένων 340 στελέχη,συνεχή επέκταση των αρμοδιοτήτων της με την ένταξη και διαχείρηση νέων έργων παράλληλα με το βασικό της έργο.
  Εμπειρία και Ασφάλεια στην εκτέλεση των μεγάλων έργων 60 υπόγεια έργα 86 χλμ(σήραγγες Τεμπών-χωρίς προβλήματα, αντιθέτως με τα οδικά, Πλαταμώνα, Κακιά Σκάλα κλπ/ γέφυρες Ισθμού, Αξιου κλπ)

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 18:25 | Ντίνος Βενετσανάκος, Μιχάλης Αναστασάκης- Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων ΕΡΓΟΣΕ

  Η ΕΡΓΟΣΕ αποτελεί την πρώτη θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ κατ΄ επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου που συστάθηκε με σκοπό να εκτελέσει σιδηροδρομικά έργα και μελέτες για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας κατά τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό σύμφωνα με την κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων. Στα 13 χρόνια λειτουργίας της βρέθηκε κάτω από τον διαρκή και αυστηρό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ότι αφορά στην οικονομική διαχείριση των έργων αλλά και στην ποιότητα τους, και έχει αποδείξει ότι ανταποκρίνεται άριστα στον μεγάλο στόχο της που είναι ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας .
  Αποκορύφωμα της δεκατριάχρονης προσπάθειας είναι (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) :
  • η υπογραφή συμβάσεων το 2006 και 2007 συνολικού ποσού 1,7 δισεκατομμυρίων Ευρώ και η αύξηση των απορροφήσεων που το 2007 ανήλθαν συνολικά σε 540 εκατ. Ευρώ , το 2008 σε 640 εκατ Ευρώ και το 2009 540 εκατ Ευρώ.
  • η εταιρεία να πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο Διεθνή Φορέα Lloyd΄s στα πρότυπα ISO 9001:2000 και OHSAS 18001:1999, να οριστεί ως ο μοναδικός τελικός δικαιούχος για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  • η εταιρεία να λάβει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας από την Διαχειριστική Αρχή ως τελικός δικαιούχος για τα έργα του E.Σ.Π.Α. 2007-2013
  • η κατασκευή δύσκολων τεχνικά έργων, σύγχρονων προδιαγραφών και με εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
  • Η απόκτηση από τους εργαζόμενους, εξειδίκευσης στη μελέτη και κατασκευή σύγχρονων τεχνικών έργων, σημαντικής εμπειρίας στην διαχείριση συμβάσεων και υψηλής τεχνογνωσίας σε σιδηροδρομικά έργα. Τα ανωτέρω, συνδυαζόμενα με την άριστη επιστημονική κατάρτιση που απέκτησαν, τους καθιστούν σημαντικό κεφάλαιο για τον μέλλον του σιδηροδρόμου και των υποδομών της χώρας γενικότερα.
  • Τα οικονομικά αποτελέσματα της μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας καταγράφουν μόνο θετικούς ισολογισμούς.

  ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ»

  Παρόλο που το σχέδιο νόμου προβλέπει την διατήρηση της ΕΡΓΟΣΕ ως ανεξάρτητης θυγατρικής εντός του ομίλου ΟΣΕ, και της δίνει την δυνατότητα δραστηριοποίησης στο εξωτερικό και της παροχής υπηρεσιών σε τρίτους (πέραν του ΟΣΕ), περιέχει διατάξεις που δημιουργούν έντονο προβληματισμό κυρίως ως προς την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας.

  Ειδικότερα θεωρούμε πως θα πρέπει :

  • να διασαφηνιστούν οι διεταιρικές σχέσεις με τον ΟΣΕ και να εξαλειφθούν αλληλεπικαλυπτόμενες (matrix) αρμοδιότητες, καθιστώντας την ΕΡΓΟΣΕ αποκλειστικό διαχειριστή των έργων (μελέτες – κατασκευές) της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής του Ομίλου. Η διατήρηση του σημερινού ασαφούς πλαισίου οδηγεί – σύμφωνα με την έως τώρα εμπειρία – σε σοβαρές δυσλειτουργίες.
  Επιπλέον, δεδομένης της εμπειρίας αλλά και της κατάλληλης στελέχωσης της ΕΡΓΟΣΕ με προσωπικό ήδη εξοικειωμένο με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των Σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων είναι εύλογο να συνεχίσει την διαχείριση της (μελέτης και κατασκευής) των οικοδομικών εργασιών των σιδηροδρομικών ακινήτων που έχει σήμερα (π.χ. μελέτη και κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών)
  • να επανεξεταστεί η διατύπωση του άρθρου 4 §3 «…η ΕΡΓΟΣΕ να εκτελεί τις εργασίες της με όρους αγοράς». Δεν διεκδικούμε προνομιακούς όρους προστατευτισμού ανησυχούμε όμως για την εμφάνιση δυσμενών έως και τραγικών επιπτώσεων (που περιλαμβάνουν την ασφάλεια του δικτύου) που έχουν ήδη παρατηρηθεί σε χώρες του εξωτερικού (π.χ. Αγγλία).
  • να παραμείνει στην ΕΡΓΟΣΕ το αντικείμενο της «βαριάς» συντήρησης (δηλαδή πλην των καθημερινών επεμβάσεων) του σιδηροδρομικού δικτύου. Θεωρούμε αυτονόητο ο κατασκευαστής του σύγχρονου δικτύου – ως κατέχων την εμπειρία – να έχει τον πρώτο λόγο στη διατήρησή του σε άριστη λειτουργικά κατάσταση. Η αφαίρεση του management της συντήρησης από την ΕΡΓΟΣΕ εγκυμονεί αντίστοιχους κινδύνους με τους αναφερθέντες στην προηγούμενη παράγραφο.
  • να εξασφαλίζεται αδιάλειπτα ομαλή λειτουργία της εταιρείας για την επίτευξη του στόχου των απορροφήσεων και αποφυγή χρονικών διαστημάτων απραξίας λόγω διοικητικών κενών όπως σε περιόδους εκλογών που φθάνουν τους 6 μήνες.

  Η επίτευξη όλων των ανωτέρω – προς όφελος εν τέλει της χώρας – προϋποθέτει ούτως ή άλλως τη διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού εντός της εταιρείας την οποία και καθιστά δυνητικά Φορέα Υποδοχής Προσωπικού.

  Η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για την εκτέλεση των έργων, η αξιοποίηση της ήδη εξασφαλισμένης από την ΕΕ χρηματοδότησης αλλά και η επιδίωξη επιπλέον χρηματοδότησης, για νέες μελέτες και έργα (π.χ. Δυτικός Άξονας, Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη) που αφορούν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου είναι τα απαραίτητα εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 13:20 | Νένος Νενόπουλος

  Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ

  Δεν αναφέρεται στο προσωπικό της ΕΡΓΟΣΕ.
  Ποιες ανάγκες καλύπτει ;
  Θα υπάρχει ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Ποιοί είναι οι άλλοι όροι που εκτελούνται οι εργασίες ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 …..άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «ως τροποποιήθηκε με τον νόμο» …….την παροχή προς
  [ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ Κ.Ν 2190 /1920 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΘΡΟ 42Ε παρ. 5]

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 …..Η ΕΡΓΟΣΕ, μετά τη μεταβίβαση, υποκαθιστά τον ΟΣΕ σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών…..
  Ο ΟΣΕ φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων σύμφωνα με την τροποποίηση παρ. 1 άρθρο 5 του Π.Δ. 41/2005 του παρόντος σ.ν.
  Μετά την μεταβίβαση η ΕΡΓΟΣΕ έχει και την ευθύνη της διαχείρισης των επενδύσεων ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 …..κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων , ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ «ενημερώνει και παραδίδει αυτά στην ΓΑΙΑΟΣΕ και ΟΣΕ’, εισηγείται…..

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 14:41 | Δημήτρης Κουρούκλης

  Σχετικά με το σχόλιο του κ. Παναγιώτη Νταβού:
  επειδή είχα την τύχη να εργασθώ και στις δύο εταιρίες τις οποίες προτείνετε να συγχωνευτούν, σας πληροφορώ ότι έχουν τόση σχέση μεταξύ τους όση η μέρα με τη νύχτα!
  Η ΕΡΓΟΣΕ είναι μια Α.Ε. η οποία δημιουργήθηκε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και στελεχώθηκε κυρίως με επιστήμονες από την ελεύθερη αγορά, ενώ ο ΟΣΕ είναι ο ορισμός του Δημόσιου Τομέα…
  Ως εκ τούτου θεωρώ ότι η συγχώνευση των δύο εταιριών θα αποτελέσει ταφόπλακα για την ΕΡΓΟΣΕ, καθώς είναι πιθανότερο οι 370 εργαζόμενοι σε αυτήν να «απορροφηθούν» από τους 3.000 εργαζόμενους στον ΟΣΕ και να αποκτήσουν τη νοοτροπία τους, παρά το αντίθετο.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 09:17 | Κίμων Μανωλάκογλου

  Στο Αρθρο 4 οι υποπαράγραφοι πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής :
  α) Στη θέση της να μπεί η υποπαράγρφος β) ως έχει
  β) Η παροχή των υπηρεσιών (σχεδιασμός-προγραμματισμός-δημοπρατήσεις και διαχείριση συμβάσεων προμηθειών-μελετών και κατασκευών) για την υλοποίηση των πάσης φύσης έργων σταθερής τροχιάς,υποδομής-επιδομής-σιδ/κών συστημάτων, στον ΟΣΕ η σε τρίτους στην Ελλάδα η στο εξωτερικό.
  γ) Ως έχει»
  δ) Η παροχή, είτε στο σύνολό τους είτε όχι υπηρεσιών (σχεδιασμός-προγραμματισμός-δημοπρατήσεις και διαχείριση συμβάσεων προμηθειών-μελετών και κατασκευών) για την υλοποίηση πάσης φύσης έργων σε τρίτους στην Ελλάδα η στο εξωτερικό.
  ε) Ως έχει
  στ)Η πιστοποίηση διαλειτουργικότητας υποσυστημάτων για τα σιδ/κά έργα, στην Ελλάδα η στο εξωτερικό, που εντάσσονται στο Διευρωπαικό Σιδ/κό Δίκτυο.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2010, 17:29 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ (ΕΡΓΟΣΕ) δημιουργήθηκε το 1997 κατ’ απαίτηση της ΕΕ επειδή ο ΟΣΕ δεν διέθετε την εμπειρία και το στελεχιακό δυναμικό για να φέρει σε πέρας το τεράστιο έργο κατασκευής νέου δικτύου από Πάτρα έως Προμαχώνα. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ στελεχώθηκε από νέους επιστήμονες της αγοράς, διοικήθηκε όμως πρακτικά για πολλά χρόνια από στελέχη του ΟΣΕ. Επίσης το καθεστώς θυγατρικής που είχε η ΕΡΓΟΣΕ με τον ΟΣΕ κόστισε πολλές καθυστερήσεις στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων (πχ η παράκαμψη του Δερβενίου, η μορφή σταθμών, τα master plan κλπ). Η έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης στο ΥΜΕ σε αντίθεση με τα αντίστοιχα στο τέως ΥΠΕΧΩΔΕ μπλόκαρε πολλά έργα για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού δεν επελύοντο προβλήματα με φορείς που διέθεταν γη και/ή ισχύ.

  Η ΕΡΓΟΣΕ ξεκίνησε με κεφάλαιο 300.000 € το 1997 και δημιούργησε αποθεματικό άνω των 20 εκ. € σήμερα χάρις σε σωστή οικονομική διαχείρηση. Γιατί λοιπόν μια μικρή (350 εργαζόμενοι) και δυναμική εταιρεία όπως η ΕΡΓΟΣΕ να συγχωνευθεί με τον αναποτελεσματικό μηχανισμό του ΟΣΕ; Η ΕΡΓΟΣΕ πρέπει να ανήκει απ’ ευθείας στον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ (όπως η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ & η ΕΓΝΑΤΙΑ) για να προσφέρει τα μέγιστα των δυνατοτήτων της στον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων γραμμών, σύμφωνα με τις επιταγές της πράσινης ανάπτυξης. Η ΕΡΓΟΣΕ δεν είναι μέρος του προβλήματος του ΟΣΕ, αλλά μπορεί από άλλη θέση να αποτελέσει σημαντικό μοχλό για την λύση αυτού και την επιστροφή της ανάπτυξης στην χώρα μας.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 23:18 | Παναγιώτης Ντάβος

  Συγχωνεύστε την ΕΡΓΟΣΕ με τον ΟΣΕ.

  δημιουργήσατε εταιρείες που απλά αυξάνουν τις αμοιβές των πολλών και πολυπληθών μελών ΔΣ, νομικών συμβούλων, λογιστών, συμβούλων και λοιπών επιτίδιων.