Άρθρο 31 – Προσθήκη και τροποποίηση διατάξεων

1.       Η περίπτωση 21 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«21.   Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης.»

2.       Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.     Ως Ρυθμιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων».

3.       Προστίθεται νέο άρθρο 47Α στο π.δ. 41/2005 ως ακολούθως:

«Άρθρο 47Α

Ποινικές Κυρώσεις

1.       Όποιος χρησιμοποιεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή χωρίς την άδεια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

2.       Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της παράβασης της προηγούμενης παραγράφου.

4.       Οι διατάξεις του άρθρου 47Α του π.δ. 41/2005 που προστίθεται με την προηγούμενη παράγραφο τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ρ.Α.Σ. Η έναρξη εφαρμογής δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) ακόμη μηνών»

5.       Προστίθεται νέο άρθρο 47Β στο π.δ. 41/2005 ως ακολούθως:

«Άρθρο 47Β

Διοικητικές Κυρώσεις

1.       Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος. ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, των συστάσεων για συμμόρφωση της Ρ.Α.Σ., και των όρων των αδειών που χορηγούνται, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή μη προσήκουσας παροχής πληροφοριών σε σχετικό αίτημά της, η Ρ.Α.Σ. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη κλήση για παροχή εξηγήσεων των ενδιαφερομένων, να επιβάλει στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, τις παρακάτω κυρώσεις:

  • α)      σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής και/ή
  • β)      πρόστιμο από 15.000 ευρώ έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών του υπαίτιου κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη της παράβασης χρήση. Για τον καθορισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψη, μετά άλλων, η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης.

2.       Τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

3.       Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους  χορηγούνται οι προβλεπόμενες άδειες, η Ρ.Α.Σ. μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση δεν αποκλείει την παράλληλη επιβολή προστίμου.»

6.       Στο Κεφάλαιο ΙΧ του π.δ. 41/2005 με τίτλο «Άδειες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων» κάθε αναφορά στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αντικαθίστανται με «Φορέα Χορήγησης Άδειας».

7.       Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων ή στον Φορέα Χορήγησης Άδειας, νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

8.       Το ποσό του παραβόλου για τη χορήγηση άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α΄ 40) δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.