Άρθρο 18 – Ειδική, κατ’ εξαίρεση διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης

1.       Εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1, κάθε Εταιρία, πλην της ΓΑΙΑΟΣΕ που εξαιρείται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, επιδίδει με δικαστικό επιμελητή στην πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού της πρόσκληση σε συλλογική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί αυτοδικαίως και καταγγελία των ακόλουθων συλλογικών ρυθμίσεων, όσων ισχύουν στην κάθε Εταιρία:

 • α)      Του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ο.Σ.Ε. (άρθρο 13 ν. 2671/1998).
 • β)      Του Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού Ο.Σ.Ε. (άρθρο 14 ν. 2671/1998).
 • γ)       Του Κανονισμού Δευτερευουσών Απολαβών (τμήμα του οποίου περιλαμβάνεται και στο άρθρο 15 ν. 2671/1998).
 • δ)       Των από 3.8.1993, 26.5.1995, 8.5.1996, 7.5.1997, 9.6.1999, 6.6.2000, 19.6.2002, 3.7.2002, 11.7.2003, 17.1.2005, 22.5.2006 και 20.7.2007, 12.3.2008 και 28.11.2008 Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε.,
 • ε)       Της από 25/11/2008 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζομένους στην ΕΡΓΟΣΕ και όλων των προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που έχουν κωδικοποιηθεί στο Παράρτημα αυτής, και
 • στ)     Κάθε άλλης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συμφωνίας, κανονισμού ή οργανισμού, εν ισχύ σε οιαδήποτε Εταιρία, ή αναφερόμενης, αμέσως ή εμμέσως, σε σύμβαση ή διάταξη καταργούμενη με τον παρόντα νόμο.

2.       Όλες οι διατάξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 θα εξακολουθήσουν μεταβατικώς να ισχύουν και να εφαρμόζονται σε κάθε Εταιρία όπου ήδη σήμερα ισχύουν και εφαρμόζονται, μέχρι την κατάρτιση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου της παρ. 5, οπότε θα έχουν καταργηθεί οριστικά.

3.       Αντικείμενο της συλλογικής διαπραγμάτευσης θα είναι ο εξορθολογισμός, η τροποποίηση, η αντικατάσταση και η εκ νέου κατάρτιση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού και κάθε άλλου κανονισμού, συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συμφωνίας, επιχειρησιακής πρακτικής και εργασιακής συνήθειας εν ισχύ σε οιαδήποτε από τις Εταιρίες, καθώς και οιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από οιοδήποτε από τα μέρη.

4.       Η πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση και η Διοίκηση της κάθε Εταιρίας θα διαπραγματευτούν ξεχωριστά ανά Εταιρία και οφείλουν να συναντηθούν για πρώτη φορά εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης της παρ. 1.  Η συλλογική διαπραγμάτευση διαρκεί κατά μέγιστο δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη συνάντηση και σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης της παρ. 1.

5.       Αν επιτευχθεί κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 4, αυτή αντικαθιστά όλες τις διατάξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι ως άνω εξορθολογισμός, τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και εκ νέου κατάρτιση γίνονται με νόμο.

6.       Η συλλογική σύμβαση εργασίας ή ο νόμος της παρ. 5 αντικαθιστά και κατισχύει κάθε αντίθετης συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, πρωτόκολλου ή πρακτικού συμφωνίας, κανονισμού εργασίας ή λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών, απόφασης ή πράξης της διοίκησης, άλλου κανονισμού οποιουδήποτε αντικειμένου, επιχειρησιακής συνήθειας ή εργασιακού εθίμου, όπως και κάθε άλλη, πάσης μορφής και είδους, συλλογικής συμφωνίας και πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νομικό τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε μέρος της συλλογικής ή και ατομικής σύμβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των μερών, είτε από ενσωμάτωση σ’ αυτήν καθ’ οιονδήποτε τρόπο των ρυθμίσεων συλλογικών, ομαδικών ή ατομικών πηγών δικαίου, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή εργασιακό έθιμο, είτε από προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθμιση, είτε κατά άλλο τρόπο.

7.       Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τού παρόντος άρθρου απαγορεύεται κάθε μονομερής προσφυγή σε οιασδήποτε φύσης υπηρεσίες τού Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας για τα θέματα του παρόντος άρθρου.

8.       Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας τού παρόντος άρθρου, η ατομική σύμβαση και γενικά η εργασιακή σχέση κάθε εργαζομένου με την Εταιρία – εργοδότη του θα διέπεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο, το εκάστοτε Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του άρθρου 17, τη συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο της παρ. 5, τις τυχόν μελλοντικές, μετά από την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου της παρ. 5, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συμφωνίες μεταξύ της κάθε Εταιρίας και της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, και τις ατομικές συμφωνίες μεταξύ του κάθε Εργαζομένου και της Εταιρίας, όπως τυχόν τροποποιούνται κατά το αμέσως επόμενο άρθρο.

9.       Η διαδικασία τού παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και, μετά από την ολοκλήρωσή της, στις Εταιρίες θα εφαρμόζεται το κατά νόμο πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσηςή / και διαιτησίας που θα βρίσκεται τότε σε ισχύ.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 13:19 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΣΕ

  Στο τέλος της παραγρ. 3 του άρθρου 18 να προστεθεί :
  …. ″των τακτικών αποδοχών του προσωπικού μη δυνάμενων να μειωθούν ″.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 19:04 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1…από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1….
  Να διαγραφεί.
  Η αιτία της διαγραφής θα αναφερθεί στο άρθρο 43 παρ.1

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1……πλην της ΓΑΙΑΟΣΕ που εξαιρείται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου , ….
  Το προσωπικό της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν θα καλύπτεται από τις διαπραγματεύσεις ; Νομικά υπάρχει η δυνατότητα στον ίδιο όμιλο να υπάρχουν διαφορετικές διαπραγματεύσεις ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 …σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) ημέρες…..
  Ο νόμος 3429 / 2005 άρθρο 14 παρ. 2 που πραγματεύεται το ίδιο θέμα αναφέρει : Οι αλλαγές της προηγούμενης παραγράφου με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων κατά τη διαγραφόμενη σε αυτό διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών.
  ΄[ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΔΕΚΟ)] δεν μπορεί να υπάρχουν δύο νόμοι, που να αναφέρονται στο ίδιο θέμα.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
  Να διαγραφεί όλη η παράγραφος.
  Η λέξη ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε εργασιακά τουλάχιστον θέματα μας παραπέμπει αλλού…….

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8…..κάθε εργαζομένου με την Εταιρία – εργοδότη του ….
  Ατομική εργασιακή σχέση ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8…..η ατομική σύμβαση και γενικά ….αποκλειστικά και μόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο…..
  Ενώ στην παρ.3 του παρόντος άρθρου αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν στόχο τον εξορθολογισμό , την τροποποίηση, την αντικατάσταση και την εκ νέου κατάρτιση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού και κάθε άλλου κανονισμού, συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συμφωνίας, επιχειρησιακής πρακτικής και εργασιακής συνήθειας στην παρ. 8 θα διέπεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό εργασιακό δίκαιο , το οποίο δεν ειδικεύει τις περιπτώσεις και τις αφήνει αυτό να πραγματοποιηθεί από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις .

 • 17 Σεπτεμβρίου 2010, 10:35 | Δημήτρης Κουρούκλης

  Εφόσον έχει αποφασισθεί η κατάργηση της από 25/11/2008 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζομένους στην ΕΡΓΟΣΕ και όλων των προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που έχουν κωδικοποιηθεί στο Παράρτημα αυτής, τουλάχιστον εφαρμόστε το μισθολόγιο του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ) για όλους τους εργαζομένους σε αυτή, χωρίς εξαιρέσεις.
  Έτσι και χρήματα θα εξοικονομηθούν και θα πάψουν να υπάρχουν διαφορές στη μισθοδοσία υπαλλήλων με ίδια προσόντα και έτη προϋπηρεσίας.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 22:24 | Γιώργος

  «Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι ως άνω εξορθολογισμός, τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και εκ νέου κατάρτιση γίνονται με νόμο.»

  Κύριοι νομοθέτες, διάλογος με το πιστόλι στον κρόταφο, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διάλογος. Μόνο ωμός εκβιασμός, μαφιόζικου χαρακτήρα και πρακτικής μπορεί να χαρακτηριστεί.

  Η κατάργηση όλων των μέχρι σήμερα συλλογικών συμβάσεων και ο τρόπος που αυτή γίνεται, χωρίς να εξετάσουμε το αν είναι ενέργεια συμβατή με το Κοινοτικό δίκαιο, θυμίζει εποχές «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Και όλα αυτά από μία Κυβέρνηση που έλαβε την ψήφο μας υποσχόμενη τα αντίθετα από αυτά που πράττει. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχετε τη λαϊκή εντολή για να εφαρμόσετε αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, αλλά ο λαός βλέπετε ως εντολοδόχος δεν μπορεί να ανακαλέσει την εντολή που σας έδωσε. Γιατί και τη Δημοκρατία στα μέτρα σας την κάνατε, εμείς περισσεύουμε!

  Αν αυτό λέγεται «σοσιαλισμός» τότε τρέμω στην ιδέα για το τι σημαίνει «βαρβαρότητα»!

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 23:35 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Μαλλον ειμαστε στο ετος 1967….Μαλλον.