Άρθρο 30 – Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

1.       Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Σ., θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται:

  • α)      η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ρ.Α.Σ.,
  • β)      ο αριθμός των οργανικών της θέσεων και η διάκρισή τους σε κατηγορίες προσωπικού, όπως τακτικό ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό  και κλάδους,
  • γ)       ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της και
  • δ)       κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. και του προσωπικού της.

2.       Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Σ. ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. ορίζεται ως διατάκτης και υπόλογος, μπορεί να εκδίδει χρηματικά εντάλματα και να διαχειρίζεται  το λογαριασμό της Ρ.Α.Σ., να συνάπτει συμβάσεις και να αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.       Η Ρ.Α.Σ. δύναται να προβαίνει στην ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

4.       Η Ρ.Α.Σ. διατηρεί ενημερωμένη ιστοσελίδα και τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση και επικοινωνία των ενδιαφερομένων. Τόσο η ιστοσελίδα όσο και η τηλεφωνική γραμμή θα δημοσιοποιούνται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πληροφόρηση του κοινού, όπως ενδεικτικά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εξειδικευμένα περιοδικά και φυλλάδια του Υπουργείου.