Άρθρο 40 – Τροποποιήσεις διατάξεων π.δ. 41/2005 για σιδηροδρομικά θέματα

1.       Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.     Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τηρούν και δημοσιεύουν χωριστούς λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και ισολογισμούς ή ετήσιες καταστάσεις ενεργητικού και παθητικού για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και μεταφοράς φορτίου. Τα κονδύλια που καταβάλλονται για τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ως υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) ή οποιασδήποτε δημόσιας επιδότησης, πρέπει να εμφανίζονται χωριστά στους σχετικούς λογαριασμούς και να μη μεταφέρονται σε δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή άλλων υπηρεσιών μεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέματα.»

2.       Στο άρθρο 14 του π.δ. 41/2005 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4.     Η συμφωνία της προηγούμενης παραγράφου συνάπτεται μέχρι την 31.3.2011 το αργότερο. Με τη συμφωνία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων:

 • α)      το εύρος της συμφωνίας σχετικά με την υποδομή και την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που παρέχει ο διαχειριστής στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται στη δήλωση δικτύου. Πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ανανέωσης της ήδη λειτουργούσας υποδομής. Η κατασκευή νέας υποδομής μπορεί να συμπεριληφθεί ως ένα ξεχωριστό αντικείμενο.
 • β)      το ποσό των συμφωνηθέντων πληρωμών ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει ο διαχειριστής στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται στη δήλωση δικτύου, στη συντήρηση, την κατασκευή νέας υποδομής και στην αντιμετώπιση της ήδη εκκρεμούσας συντήρησης.
 • γ)      οι στόχοι απόδοσης με επίκεντρο τον καταναλωτή, υπό τη μορφή δεικτών και κριτηρίων ποιότητας, που περιλαμβάνουν:
  • i)       απόδοση των συρμών και ικανοποίηση των καταναλωτών
  • ii)      δυνατότητα δικτύου ,
  • iii)     διαχείριση περιουσιακών στοιχείων,
  • iv)     βαθμός δραστηριότητας ,
  • v)      επίπεδα ασφάλειας και
  • vi)     περιβαλλοντική προστασία,
 • δ)      η ποσότητα της πιθανής εκκρεμούσας συντήρησης, η επιτρεπόμενη δαπάνη για την αντιμετώπισή της και τα περιουσιακά στοιχεία που θα διαχωρισθούν από τη χρήση και θα επιφέρουν ως αποτέλεσμα οικονομική εκροή.
 • ε)       τα κίνητρα για τη μείωση του κόστους της υποδομής
 • στ)     οι ελάχιστες υποχρεώσεις αναφοράς από το διαχειριστή υποδομής σε επίπεδο συχνότητας και περιεχομένου αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται ετησίως
 • ζ)       ένα μηχανισμό που εξασφαλίζει ότι σημαντικό μέρος των περικοπών δαπανών αντικατοπτρίζεται σε όφελος των καταναλωτών υπό τη μορφή μείωσης τιμών.
 • η)      η συμφωνημένη διάρκεια της συμφωνίας, που θα πρέπει να είναι συγχρονισμένη και σύμφωνη με τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, των δεσμεύσεων ή της άδειας του διαχειριστή υποδομής, και με το πλαίσιο κοστολόγησης και κανόνων που τίθεται από το κράτος,
 • θ)      κανόνες για την αντιμετώπιση μεγάλων αναταραχών λειτουργίας και επειγουσών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ελαχίστου επιπέδου παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις απεργιών, μίας πρόωρης διακοπής και πληροφόρησης των χρηστών,
 • ι)       μέτρα αποζημίωσης που θα ληφθούν εάν οποιοδήποτε από τα μέρη παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν προϋποθέσεις και διαδικασίες για επαναδιαπραγμάτευση και πρόωρη διακοπή, λαμβανομένου υπόψη του ρόλου της ρυθμιστικής αρχής. »

3.       Στο άρθρο 19 του π.δ. 41/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«Το σύστημα επιδόσεων θεσπίζεται μέχρι την 31.3.2011 το αργότερο.»

4.       Στο παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 49 του π.δ. 41/2005 προστίθεται περίπτωση 4 ως εξής:

«4.    Πρότυπο σύμβασης πρόσβασης, ως παράρτημα 1.»

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 20:03 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 , 4α ………….ανανέωσης…….
  ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ με «ανακαίνιση»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Στο άρθρο 14 του π.δ. 41/2005 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής….
  Όλα που περιγράφονται θα πρέπει να κωδικοποιηθούν και να καταλήξουν σε μετρήσιμα μεγέθη και τελικά σε δείκτες απόδοσης. Έτσι ώστε και το Δημόσιο να μπορεί να ελέγχει αυτά όσο και ο Διαχειριστής Υποδομής να υπολογίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ……….31.3.2011……
  Ο χρόνος υλοποίησης των δεικτών είναι μικρός εξαιτίας της ανεπάρκειας των στοιχείων.