Άρθρο 38 – Οδηγοί Ηλεκτροδηζελαμαξών

1.       Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 397/1984 (ΦΕΚ Α΄ 139) προστίθεται περίπτωση  στ΄, ως εξής:

«στ)   Άδεια οδηγού ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου (Α΄ Κατηγορίας) πολλαπλών μονάδων με αυτόματη επιτάχυνση.»

2.       Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 397/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα)  Ο υποψήφιος Οδηγός ηλεκτροκίνητων λεωφορείων με κεραία και ηλεκτροκίνητων τροχιοδρόμων και σιδηροδρόμων, καθώς και ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου, τουλάχιστον 16/10 κανονική και 20/10 διορθωμένη.»

3.       Στο τέλος της περίπτωσης  γ  παραγράφου 1, του άρθρου 3 του π.δ. 397/1984, προστίθεται υποπερίπτωση δδ΄ ως εξής:

«δδ)   Για υποψήφιο Οδηγό ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου πρέπει να πιστοποιείται, επιπλέον ότι έχει υποστεί δίμηνη τουλάχιστον εκπαίδευση με σύνολο ωρών εκπαίδευσης, το λιγότερο διακοσίων (200).»

4.       Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 397/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 122/1986 (ΦΕΚ Α΄ 41), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης ο περιορισμός της κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης των σαράντα (40) ετών δεν έχει ισχύ και για τους οδηγούς ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου ετών εφόσον έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους και εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις και τηρηθούν οι διαδικασίες που θεσπίζονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.»

5.       Στο άρθρο 3 του π.δ. 397/1984, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

«3.     Ειδικά για την απόκτηση άδειας οδηγού ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου πολλαπλών μονάδων με αυτόματη επιτάχυνση, ο υποψήφιος απαιτείται να έχει, εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, και τα εξής προσόντα:

α)      Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής, τριετούς φοίτησης, ειδικότητας ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ή ηλεκτρονικού.

ή εναλλακτικά

β)      Απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή ισότιμης τεχνικής σχολής και προϋπηρεσία τουλάχιστο πέντε έτη στην ΑΜΕΛ ως τεχνικός στις Υπηρεσίες συντήρησης.»

  • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
    Τό Ἄρθρο εἶναι περιττό, ἡ περίπτωση καλύπτεται πλήρως ἀπό προϋπάρχουσα νομοθεσία καί θά δημιουργηθεῖ σοβαρό conflict μέ τά ἥδη ἰσχύοντα περί μηχανοδηγῶν δηζελαμαξῶν καί μηχανοδηγῶν ἠλεκτραμαξῶν Σιδηροδρόμου Α` Κατηγορίας, στούς ὀποίους οὔτως ἤ ἄλλως ὑπάγονται οἱ μητροπολιτικοί σιδηρόδρομοι.

    Πιθανολογεῖται ὑποβολιμαία ὑπαγόρευση τοῦ Ἄρθρου πρός «φωτογραφική» ἑξυπηρέτηση κάποιων σκοπιμοτήτων