Άρθρο 16 – Διαδικασία Μεταφοράς Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού

1.       Το, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1, Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό κάθε Εταιρίας μεταφέρεται σε Φορέα Υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία τού παρόντος άρθρου. Αν για μια Εταιρία στο άρθρο 15 δεν αναφέρεται συγκεκριμένος συνολικός αριθμός Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού, αυτή εξαιρείται από την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας μεταφοράς.

2.       Εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναζητά από τους Φορείς Υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά νομό και ειδικότητα, όπου τις αναφέρει, και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το οποίο τον προωθεί στη Διοίκηση κάθε Εταιρίας.

3.       Εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη του καταλόγου κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, η Διοίκηση κάθε Εταιρίας ανακοινώσει στο Τακτικό Προσωπικό της τον κατάλογο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση μεταφοράς, στην οποία να προσδιορίσει εγγράφως το νομό και τρεις θέσεις προτίμησής του, εντός επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση.

4.       Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από το πέρας της 7ήμερης προθεσμίας της παρ. 3, η Διοίκηση κάθε Εταιρίας συντάσσει, ανά νομό προτίμησης, κατάλογο, όπου αναγράφει τα ονοματεπώνυμα, την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, τα τυπικά προσόντα, την εκπαιδευτική βαθμίδα, την ειδικότητα και τις θέσεις προτίμησης των συγκεκριμένων Εργαζομένων της που αποτελούν το Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό.  Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας, οι έχοντες υποβάλει σχετική αίτηση και, εν συνεχεία, οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε μία ή περισσότερες από τις Εταιρίες, μέχρι τη συμπλήρωση των αριθμών τού άρθρου 15, όπως θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία αυτή. Αν σε όλους αυτούς συγκαταλέγονται Εργαζόμενοι ή κλάδος Εργαζομένων ή ειδικότητα Εργαζομένων, η μεταφορά των οποίων θα απειλούσε, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου, να προκαλέσει λειτουργικό πρόβλημα στην Εταιρία ή σε απλή εκμετάλλευση ή επιχείρηση ή γραφείο ή τμήμα ή γεωγραφική περιφέρεια ή κλάδο ή ειδικότητά της, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να απορρίψει τις εν λόγω αιτήσεις ή να εξαιρέσει συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, κλάδους ή ειδικότητες από την παρούσα διαδικασία. Αν οι Εργαζόμενοι που υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς, μετά από τις τυχόν εξαιρέσεις, υπολείπονται των αριθμών του άρθρου 15, ο κατάλογος συμπληρώνεται με τους επόμενους Εργαζομένους, κατά το κριτήριο της μεγαλύτερης προϋπηρεσίας, μέχρι τη συμπλήρωση των συνολικών αριθμών τού άρθρου 15, χωρίς περιορισμό αριθμού ανά τομέα λειτουργίας. Αν οι Εργαζόμενοι που υποβάλλουν αίτηση μεταφοράς, μετά από τις τυχόν εξαιρέσεις, υπερβαίνουν τους αριθμούς του άρθρου 15, το Διοικητικό Συμβούλιο εξαιρεί επιπροσθέτως από τον κατάλογο τους έχοντες τη μικρότερη προϋπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση των συνολικών αριθμών τού άρθρου 15, χωρίς περιορισμό αριθμού ανά τομέα λειτουργίας. Αν Εργαζόμενος, που αναφέρεται στον κατάλογο, δεν έχει υποβάλει αίτηση μεταφοράς ή / και δεν έχει προσδιορίσει εγγράφως το νομό και τις τρεις θέσεις προτίμησής του, τεκμαίρεται αμάχητα ως νομός προτίμησης αυτός όπου ο Εργαζόμενος έχει την εργασιακή έδρα του κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 και θέση προτίμησης κάθε θέση εργασίας εντός τού νομού προτίμησης.  Αφού συμπληρωθεί πλήρως, ο κατάλογος αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με μέριμνα της Διοίκησης κάθε Εταιρίας.

5.       Η μεταφορά κάθε Εργαζομένου που αναφέρεται στην κατάσταση της παρ. 4 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά σειρά προτεραιότητας:

 • α)      σε κενή οργανική θέση προτίμησης σε Φορέα Υποδοχής,
 • β)      αν δεν υπάρχει τέτοια, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς ειδικότητας σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης,
 • γ)       αν δεν υπάρχει τέτοια, σε οποιαδήποτε κενή οργανική θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης,
 • δ)       αν δεν υπάρχει τέτοια, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης, προς κάλυψη δηλωθείσας από το Φορέα Υποδοχής υπερεσιακής ανάγκης κατά την παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

6.       Αν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι διεκδικούν την ίδια θέση, προτιμώνται οι εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):

 • α)      Όσοι προσδιόρισαν οι ίδιοι, εθελοντικώς και εγγράφως, το νομό και τρεις θέσεις προτίμησής τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
 • β)      Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του ν. 2643/1998, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • γ)       Οι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι γονείς που έχουν επιμέλεια τέκνων (ανά αριθμό τέκνων).
 • δ)       Οι έγγαμοι γονείς (κατά αριθμό τέκνων).
 • ε)       Αυτοί των οποίων ο / η σύζυγός τους συνυπηρετεί στον ίδιο νομό.
 • στ)     Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.
 • ζ)       Οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία.
 • η)      Οι έχοντες τον υψηλότερο βαθμό ή χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς κτλ) στον τίτλο σπουδών της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας.

7.       Ο μεταφερόμενος:

 • συνδέεται με το Φορέα Υποδοχής με σχέση ή σύμβαση φύσης, μορφής, χαρακτηρισμού και διάρκειας όμοιας με αυτή που τον συνέδεε με την Εταιρία από την οποία μεταφέρθηκε,
 • κατατάσσεται στο Φορέα Υποδοχής σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογο με τα τυπικά του προσόντα και την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του σε οποιαδήποτε από τις Εταιρίες. Η προϋπηρεσία αυτή αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Τυχόν πλεονάζων χρόνος αποτελεί χρόνο διανυθέντα στο βαθμό κατάταξης,
 • διατηρεί τυχόν επιπλέον Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές ως προσωπική διαφορά, στην οποία συμψηφίζεται κάθε αύξηση, μισθολογικό κλιμάκιο, επίδομα και εν γένει ποσό που τυχόν χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά από τη μεταφορά, ανεξαρτήτως λόγου ή / και αιτίας, μέχρι την ολοσχερή εξαφάνιση της προσωπικής διαφοράς, και
 • υπάγεται για τους σκοπούς της κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας του Φορέα Υποδοχής.

8.       Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μεταφορά είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν παρουσιαστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβασή τους με το Φορέα Υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

9.       Όσοι Εργαζόμενοι εξακολουθήσουν απασχολούμενοι σε Εταιρία τεκμαίρεται αμάχητα ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε μεταβολή συλλογικών και ατομικών όρων και συνθηκών εργασίας σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο (άρθρα 15 – 20).

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 21:41 | Δημήτρης Σιδηροδρομικός Υπάλληλος

  Εδώ που φθάσαμε οι σιδηροδρομικοί έμελλε να το δουν και αυτό, δηλαδή:
  Μετά από 33 και πλέον χρόνια και από 6 μήνες έως 2 χρόνια πριν την συνταξιοδότησή τους (γιατί αυτούς φωτογραφίζει το νομοσχέδιο) να «απολύονται» – μετατάσσονται σε άλλη υπηρεσία για να κάνουν τι;
  α)Να προσφέρουν με ζήλο και όρεξη στη νέα υπηρεσία;
  β)Να ξεκινήσουν μια νέα σταδιοδρομία;
  γ)Να αγαπήσουν την νέα υπηρεσία όπως αγάπησαν τον Ο.Σ.Ε; Γιατί ο σιδηρόδρομος είναι μια κουλτούρα για όσους δεν τον γνώρισαν και η κίνηση του τρένου πάνω στις ράγες γίνεται με τον συναισθηματισμό και την αγάπη των συναδέλφων για τον σιδηρόδρομο.
  Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά και το μόνο που θα καταφέρει το υπουργείο είναι να μεταφέρει στην κάθε σιδηροδρομική οικογένεια την πίκρα,την αγανάκτηση, την ανασφάλεια και ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ;
  Οι προτάσεις που έχω να κάνω πιστεύω είναι αίτημα όλων των σιδηροδρομικών και αφορούν το Άρθρο 16 «Διαδικασία μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού» μιας και τα υπόλοιπα άρθρα τα έχουν αναλάβει οι ειδικοί που γνωρίζουν καλά τον σιδηρόδρομο, όπως τον γνώριζαν και οι προκάτοχοί τους με τις επιστημονικές προτάσεις τους (τυχαίνει να γνωρίζω τον ελληνικό σιδηρόδρομο από το 1974 και εντεύθεν).
  Τέλος σαν ύστατος φόρος τιμής στους ανθρώπους του σιδηρόδρομου το υπουργείο θα πρέπει να σταθεί σε τρία σημεία:
  α)Να αναγνωριστούν τα στρατιωτικά χρόνια με εξαγορά
  β)Να δοθούν πλασματικά χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν αξιοπρεπώς και
  γ)Όσοι μεταταγούν σε άλλη υπηρεσία να διατηρήσουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα του ΤΑΠ.ΟΤΕ σημερινό ΤΑΥΤΕΚΟ, δηλαδή σύνταξη, εφ άπαξ και επικουρική ασφάλεια, διότι για 33 και πλέον χρόνια πλήρωναν αδρά για όλες αυτές τις συνταξιοδοτικές παροχές.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 20:51 | Υπάλληλος ΕΡΓΟΣΕ

  Οι παροικούντες την ΕΡΓΟΣΕ’Ι’ΚΗ Ιερουσαλήμ με την φωτισμένη καθοδήγηση των πολιτικών τους μεντόρων σπεύδουν την ύστατη ώρα να εξασφαλίσουν το εργασιακό τους μέλλον καταφέρνοντας την πολυπόθητη απόσπασή ή και μετάταξή αυτών και των οικείων τους αφού πρώτα συναινέσουν στηην αποδόμηση της εταιρείας. Τι αποδεικνύει αυτό??…προς τι όλοι τούτοι οι βραχύσωμοι πρωην και νυν συνδικαλιστές κοιτούν να «σώσουν το τομάρι τους» όταν ταυτοχρόνως διαρηγνύουν τα ιμάτιά τους περί της σωτηρίας της εταιρείας ? ? ?
  Είναι τόσο απλό όσο και ανέντιμο. Αφού για χρόνια εξαπάτησαν τους συναδέλφους τους απολαμβάνοντας πακτωλό δευτερευουσών απολαβών λόγω της έτσι κι αλλιώς ευνοικής τοποθέτησής τους (αποσπασμένοι απο ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ)τώρα μαζί με την υπόλοιπη παρεούλα ορέγονται άλλες θεσούλες. Αλί και τρισαλί για τους προερχόμενους από την ελεύθερη αγορά που πάντα θα παλεύουν με το ρημάδι το βιογραφικό.
  Το νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζει διαφάνεια στην διαδικασία των μετατάξεων ακριβώς γιατί πρέπει πρώτα να εξασφαλιστούν οι ημέτεροι.Μετά την καταβαράθρωση των εργασιακών μέσω της ακύρωσης κάθε σύμβασης (συλλογικής ή ατομικής) θα ακολουθήσει ο νόμος της ζούγκλας για θέματα προσωπικού . Η ΕΡΓΟΣΕ »φορτώθηκε» το καλοκαίρι του 2009 με αργόσχολο προσωπικό τη στιγμή που το επενδυτικό της πρόγραμμα βρισκόταν επί ξυρού ακμής και τώρα με το νομοσχέδιο έκτρωμα δίδεται η δυνατότητα σε κάποιους να απεργάζονται πογκρόμ ανεπιθύμητων… Αλλά και εκείνοι οι γραφικοί, οι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι, οι οπαδοί της πράσινης ανάπτυξης εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Που είναι λοιπόν αυτοί που υποστηρίζουν τον κοινωνικό ρόλο του σιδηροδρόμου στις μεταφορές ???? Που είναι όλοι εκείνοι που αναθεμάτιζαν τις περικοπές ζημιογόνων γραμμών ????κατάπιανε τη γλώσσα τους ή ψάχνουν να βρουν καμιά θεσούλα να προλάβουν πριν απ΄ τους άλλους??? Ήταν τόσο θλιβερό το θέαμα που παρουσίαζαν στην ΓΣ των εργαζομένων της ΕΡΓΟΣΕ όλοι αυτοί οι παραπάνω…δεν αξίζει να ασχολείται κανένας μαζί τους…

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 13:29 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΟΣΕ

  Για το προσωπικό που θα μεταγάγει σε ″Φορείς Υποδοχής″.
  α. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων, βάσει των ο-ποίων το κάθε Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει, εν τέλει, το πλεονάζον και υπό μετα-φορά προσωπικό , άλλως θα εγείρονται (όχι αναίτια) αμφιβολίες για μεροληπτικές αποφάσεις.
  β. Θα πρέπει να αναφερθεί ρητά στο άρθρο 16 ότι ″ ο μεταφερόμενος και μέχρι της μι-σθοδότησής του από τον Φορέα Υποδοχής, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και θα μισθο-δοτείται από την Εταιρεία.″
  γ. Το προς μεταφορά προσωπικό, ως ασφαλισμένο στο ΤΑΠΟΤΕ, έχει καταβάλει επί δεκα-ετίες στο Ασφαλιστικό του Ταμείο εισφορά 11 %, προκειμένου να τυχαίνει ευνοϊκότερων συ-νταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Είναι εντελώς άδικο λοιπόν να ενταχθεί σε ασφαλιστικό Ταμείο (ΙΚΑ ή άλλο) του Φορέα Υποδοχής, με εισφορά της τάξης του 6%, και να συνταξιοδοτείτε βά-σει αυτών των εισφορών, χάνοντας συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τα οποία, όπως προαναφέρ-θηκε έχει καταβάλει τις απαιτούμενες, συντριπτικά υψηλότερες, εισφορές.
  Για το λόγο αυτό απαιτείται τροποποίηση της συγκεκριμένης αναφοράς στο αντίστοιχο ε-δάφιο της παραγ. 7 ως ακολούθως :
  ″ Ο μετατασσόμενος…….. θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει την υπαγωγή του, για τους σκοπούς της κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ως και για το Ταμείου Πρόνοιας, με-ταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του Ταμείο Προνοίας που υπήγετο όσο εργα-ζόταν στην «εταιρεία», προ της μετάταξής του στον Φορέα Υποδοχής, ή στους αντίστοι-χους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του Φορέα Υποδοχής″

  Για το προσωπικό που θα εξακολουθήσει να εργάζεται στη ″Εταιρεία″.
  Για το προσωπικό που θα εξακολουθήσει να εργάζεται στην εταιρεία, το οποίο θα φέρει και το βάρος της προσαρμογής στα νέα δεδομένα λειτουργίας, κάτω από νέες, δύσκολες και εν πολλοίς πειραματικές συνθήκες, έχον την ευθύνη για την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών, σε μια μεταβατική περίοδο με μείωση του προσωπικού κατά 40 % και ως επιλεγέν με ″ανέλεγκτη″ απόφαση της Διοίκησης της «εταιρείας» να παραμείνει ως «απαραίτητο», είναι κατάφορα άδικο να του επιφυλάσσεται διαφορετική μισθολογική μεταχείριση από το λοιπό προσωπικό που μετατάσσεται σε φορείς Υποδοχής και του οποίου οι τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως έχουν.(παραγρ. 7)
  Για το λόγο αυτό πρέπει να προστεθούν :
  α. Στο τέλος της παραγρ. 9 :
  ……. ″ πλήν την μείωσης των τακτικών τους αποδοχών″

  Εναλλακτικά θα μπορούσε να γίνει αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου (ως και του άρθρου 18), ώστε να αναφέρεται ρητά η διασφάλιση των τακτικών αποδοχών του παραμένοντος προσωπικού, όπως και ο κ. Υπουργός Υ Μ κ΄Δ δήλωσε στην συνέντευξη του στην ΔΕΘ, κατά την παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 19:14 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ….κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 ….Να διαγραφεί.
  Η αιτία της διαγραφής θα αναφερθεί στο άρθρο 43 παρ.1

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1…..αυτή εξαιρείται από την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας μεταφοράς
  Το προσωπικό της ΓΑΙΑΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ εξαιρείται.
  Το προσωπικό που είναι ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΟ στις παραπάνω εταιρείες επανέρχεται στον ΟΣΕ ;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4…….Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας,……..κλάδους ή ειδικότητες από την παρούσα διαδικασία.
  Ο προσδιορισμός του αριθμού των υπαλλήλων που θα ¨μεταφερθούν¨ χαρακτηρίζεται με ασαφή κριτήρια .
  Ενώ κατ΄ αρχάς προσδιορίζεται οι έχοντες υποβάλει αίτηση μεταφοράς και οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στη συνέχεια , κατά την ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. της εταιρείας επανακαθορίζεται ο πίνακας λαμβάνοντας υπόψη υποκειμενικά κριτήρια, που προφανώς δεν θα είναι κρίσεις του Δ.Σ. Ταυτόχρονα οι παραπάνω κρίσεις θα πραγματοποιηθούν πριν η εταιρεία καταλήξει στο Οργανόγραμμα που θα διέπει την λειτουργία της εταιρείας για να καθορίσει αν η αποχώρηση προσωπικού θα ΄΄προκαλέσει λειτουργικό πρόβλημα στην Εταιρία ή σε απλή εκμετάλλευση ή επιχείρηση ή γραφείο ή τμήμα ή γεωγραφική περιφέρεια ή κλάδο ή ειδικότητά της΄΄

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 γ αν δεν υπάρχει τέτοια, σε οποιαδήποτε κενή οργανική θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης,
  Να διαγραφεί η παρ. γ.
  π.χ. Μηχανικός σε θέση Κλητήρα ή Τεχνίτης σε θέση Διοικητικού

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 -…υπάγεται για τους σκοπούς της κύριας ….
  Αλλαγή ασφαλιστικού φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης προφανώς με μειώσεις , λόγω των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 23:50 | Γιώργος – Υπάλληλος Ο.Σ.Ε.

  Η τελευταία πρόταση της παρ.4 του άρθρου 16 προτείνω, για λόγους διαφάνειας, να τροποποιηθεί ως εξής.
  «Αφού συμπληρωθούν πλήρως, οι κατάλογοι των Εταιριών κοινοποιούνται, ανά νομό προτίμησης, σε όλο το Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό του άρθρου 15 και αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με μέριμνα της Διοίκησης κάθε Εταιρίας.»

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 19:10 | Υπάλληλος ΕΡΓΟΣΕ

  Όλοι εκείνοι (…κυρίως νυν υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ) που ανησυχούν για την διαφάνεια και την δικαιοσύνη του άρθρ. 16, είναι από τους πρώτους, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τον Νόμο, που έχουν σπεύσει (…οι περισσότεροι στα μουλοχτά) να ψάξουν την δυνατότητα μετάταξής τους. Βεβαίως σαν γνήσια γνήσια τέκνα της ελληνικής κουλτούρας ψάχνουν τη θεσούλα σε κάποιο άλλο δημόσιο φορέα. Καλύτερα να ξεβρωμίσει η εταιρεία, έστω και έτσι.
  Μακάρι το Υπουργείο να μην δειλιάσει όπως δείλιασαν κάποιοι άλλοι πριν δύο χρόνια. Δώστε μας μια προοπτική και είμαστε ικανοί (όσοι απομείνουν στην ΕΡΓΟΣΕ) να την μετουσιώσουμε σε ένα πολύ καλύτερο αύριο…

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 18:54 | θανος

  Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν 30 και πλέον χρόνια ασφάλισης, αντί να μπουν στη διαδικασία της μεταφοράς – μετάταξης, να τους δοθεί το δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών ετών (στρατιωτική θητεία – σπουδές κ.λ.π.) χωρίς το όριο ηλικίας, όπως ισχύει στο Δημόσιο.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 17:11 | Kostas T.

  παρ. 1: ένας φορεας υποδοχής.
  παρ. 2: φορείς υποδοχής. ????

 • 18 Σεπτεμβρίου 2010, 12:38 | panos

  θεωρώ ότι είναι λάθος η υποχρεωτική μετάταξη προσωπικού με πάνω από 30 χρόνια εργασίας θεωρώντας ότι δημιουργεί ψυχολογικα προβλήματα σε αυτούς και στις οικογενειές τους και στις υπηρεσίες που θα μεταταγούν δεν είναι δυνατόν να είναι αποδοτικοί.
  Προτείνω: α) εθελοντικές μετατάξεις και β) να δοθεί η δυνατότητα αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας με εξαγορά χωρίς όριο ηλικίας (35 έτη) όπως ισχύει και στο δημόσιο.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2010, 11:49 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  1. Ο μετατασσόμενος πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα που του παρέχει η νομοθεσία να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα του.
  2. Η διαδικασία μετατάξεων δίδει υπέρμετρο βάρος στα κοινωνικά κριτήρια και υποβαθμίζει δυσανάλογα την επαγγελματική κατάρτιση και επάρκεια του μετατασσόμενου.
  3. Σε συνέχεια του παραπάνω, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και συνεχής εκπαίδευση του μετατασσόμενου πρέπει να αναγνωριστούν σε καλύτερη σειρά από την προτελευταία που βρίσκονται σήμερα.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 19:36 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΟΣ

  Για το άρθρο 16 έχω να σας καταθέσω τα κάτωθι

  Στην διαδικασία των μετατάξεων δεν υφίστανται συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων και τρόπος συνυπολογισμού τους που Θα διαμορφώνουν τον τελικό βαθμό του μετατασσομένου για ένταξη στην λίστα ή εξαίρεσης.

  Η διαδικασία και η λίστα δεν αναφέρεται ότι θα δημοσιοποιηθούν.

  Δεν επιδέχεται ένσταση και αναφέρεται πομπωδώς ότι είναι κάτω από την ανέλεγκτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Συνεπώς δεν υφίστανται διαφάνεια και οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι έννοιες ολιγοβαρείς σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου.

  Στην υπό διαμόρφωση λίστα δεν υφίστανται κριτήρια όπως:
  1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
  2.Πιστοποιήσεις
  3.Επαγγελματικές ειδικεύσεις
  4.Επάρκεια πιστοποίησης και χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
  5.Γνώσεις ξένων γλωσσών.

  Δεν απαιτείται και κατ’ επέκταση δεν αξιολογείται το βιογραφικό σημείωμά παρότι συναποτελεί απαραίτητο στοιχείο σε όλες τις προσλήψεις ,μετακινήσεις ,μετατάξεις και αξιολογήσεις προσωπικού.

  Επομένως η κατάρτιση της λίστας όπως και η αξιολόγηση της για την κατάληψη της αιτούμενης θέσης ή εξαίρεσης δεν διαμορφώνονται με παραδεκτούς κανόνες.

  Επιπρόσθετα η λέξη μεταφορά πρέπει να αντικατασταθεί με την λέξη μετάταξη.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 17:53 | ΚΩΣΤΑΣ

  Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16/ΠΑΡ 7 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ (ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ) ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΑΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 10:52 | TSEKENIS ANDREAS

  Αρχικά θα ήθελα να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα: Στην εποχή που οι πάντες διαλαλούν την ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ η κυβερνηση προσπαθει να «φρεναρει» τον σιδηροδρομο που αποτελεί και τον βασικο αξονα ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αν αναλογιστούμε την εξοικονομηση πόρων κατά την μεταφορά αγαθών και επιβατικού κοινού?

  όσον αφορά το Αρθρο 16 έχω να επισημάνω ότι δεν υπάρχει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ως προς τον τρόπο των μετατάξεων με σύνταξη και ανάρτιση συνολικού πίνακα (εντος χρονικής προθεσμίας) όλου του προς μετάταξη προσωπικού καθώς και την διαδικασία που κάποιος εκ των εμπλεκομένων θέλει να κάνει ένσταση επι της αποφάσεως (εντος χρονικής προθεσμίας).
  Τέλος τα κριτήρια προτίμησης στην σελίδα 25 αφορούν κυρίως κοινωνικά κριτήρια μη λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως:
  Είδος προυπηρεσίας (αναφέρεται μόνο «μεγαλύτερη προυπηρεσία»)
  Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
  Συνάφεια μεταξυ των θέσεων (προυπάρχουσα και προς μετάταξη)
  Γνώση ξένων γλωσσών
  Επάρκεια χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή κ.λ.π.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2010, 09:36 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Με τους αποσπασμένους σε άλλους Φορείς τι θα γίνει. Θα λήξει η απόσπασή τους; Θα μπορούν να μεταταγούν;
  Προτείνω να τους δοθεί η δυνατότητα/επιλογή να μεταταγούν στον φορέα που είναι αποσπασμένοι. Έχει ξαναγίνει παρόμοια ρύθμιση.
  Στο ν/σ δεν υπάρχει καμία αναφορά. Μήπως πρέπει να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση ή αναφορά στο θέμα;

 • 14 Σεπτεμβρίου 2010, 19:46 | Παναγιώτης Παναγιωτίδης

  Στο Άρθρο 16 – Διαδικασία Μεταφοράς Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού
  στην παραγράφου 7.

  Ο μεταφερόμενος:

  Αναφέρει ότι υπάγεται για τους σκοπούς της κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας του Φορέα Υποδοχής.

  Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των μεταφερόμενων- μετατασσόμενων εργαζομένων θα έχει συμπληρωμένη ασφάλιση από 30 έτη έως 34,5 και:

  1.Έχει Διαμορφώσει ασφαλιστικό δικαίωμα από τον φορέα που προέρχεται με δεδομένο ότι έχει συμπληρώσει 25ετια.

  2. Έχει Καταβάλει εισφορές στο ταμείο προνοίας ΟΣΕ για λήψη ΕΦΑΠΑΞ μαζί με την συνταξιοδότηση του.

  3. Θα λάβει αποζημίωση 15.000 ευρώ με την συνταξιοδότηση του

  4. Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης-ισονομίας, δημοκρατικής διαδικασίας ,ως ελάχιστο σεβασμό στον εργαζόμενο και στα Συνταγματικά του δικαιώματα , πρέπει αυτά τα δικαιώματα να μην απαλειφθούν να έχει την δυνατότητα να τα διατηρήσει λαμβάνοντας τα από τα υπάρχοντα ασφαλιστικά του ταμεία και από την πολιτεία στον προβλεπόμενο χρόνο της αποχώρησης-συνταξιοδότησης του.

  Επιπρόσθετα

  5.οι προηγούμενες-παλαιότερες μετατάξεις προσωπικού από τον ΟΣΕ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έδιναν το δικαίωμα της επιλογής στον εργαζόμενο της συνέχισης ή της διακοπής του υφιστάμενου ασφαλιστικού φορέα.

  6.οι διάταξεις στο αρθρο 16 της παραγραφου 7 πρέπει να συμπληρωθούν με την πρόταση:

  7.Να έχει το δικαίωμα να τα διατηρήσει ή να υπαχθεί για τους σκοπούς της κύριας και επικουρικής ασφάλισης τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού του Φορέα που προέρχεται λαμβάνοντας τα από τα ασφαλιστικά του ταμεία και την πολιτεία στον προβλεπόμενο χρόνο της συνταξιοδότησης του καθώς και την αποζημίωση 15.000 ευρώ με την συνταξιοδότηση του.

  8.Πρέπει του χορηγηθεί αποζημίωση 18.000€ της μεταφοράς -μετακίνησης του του από την εργασία του και της προσφοράς του στο Σιδηρόδρομο.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2010, 10:10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στο Άρθρο 16 – Διαδικασία Μεταφοράς Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού
  στην παραγράφου 7.

  Ο μεταφερόμενος:

  Αναφέρει ότι υπάγεται για τους σκοπούς της κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας του Φορέα Υποδοχής.

  Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των μεταφερόμενων- μετατασσόμενων εργαζομένων θα έχει συμπληρωμένη ασφάλιση από 30 έτη έως 34,5 και:

  1.Έχει Διαμορφώσει ασφαλιστικό δικαίωμα από τον φορέα που προέρχεται με δεδομένο ότι έχει συμπληρώσει 25ετια.

  2. Έχει Καταβάλει εισφορές στο ταμείο προνοίας ΟΣΕ για λήψη ΕΦΑΠΑΞ μαζί με την συνταξιοδότηση του.

  3. Θα λάβει αποζημίωση 15.000 ευρώ με την συνταξιοδότηση του

  4. Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης-ισονομίας, δημοκρατικής διαδικασίας ,ως ελάχιστο σεβασμό στον εργαζόμενο και στα Συνταγματικά του δικαιώματα , πρέπει αυτά τα δικαιώματα να μην απαλειφθούν να έχει την δυνατότητα να τα διατηρήσει λαμβάνοντας τα από τα υπάρχοντα ασφαλιστικά του ταμεία και από την πολιτεία στον προβλεπόμενο χρόνο της αποχώρησης-συνταξιοδότησης του.

  Επιπρόσθετα

  5.οι προηγούμενες-παλαιότερες μετατάξεις προσωπικού από τον ΟΣΕ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έδιναν το δικαίωμα της επιλογής στον εργαζόμενο της συνέχισης ή της διακοπής του υφιστάμενου ασφαλιστικού φορέα.

  6.οι διάταξεις στο αρθρο 16 της παραγραφου 7 πρέπει να συμπληρωθούν με την πρόταση:

  7.Να έχει το δικαίωμα να τα διατηρήσει ή να υπαχθεί για τους σκοπούς της κύριας και επικουρικής ασφάλισης τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού του Φορέα που προέρχεται λαμβάνοντας τα από τα ασφαλιστικά του ταμεία και την πολιτεία στον προβλεπόμενο χρόνο της συνταξιοδότησης του καθώς και την αποζημίωση 15.000 ευρώ με την συνταξιοδότηση του.

  8.Πρέπει του χορηγηθεί αποζημίωση 20.000 της μεταφοράς -μετακίνησης του του από την εργασία του και της προσφοράς του στο Σιδηρόδρομο.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 16:30 | λεωνιδας

  στη παρ.4 του αρθρου 16 αναφερεται οτι το διοικητικο συμβουλιο μιας εταιριας θα εχει δικαιωμα να αποριψει αιτησεις προς μεταταξη που θα δημιουργησουν κατα την ανελεγκτη κριση του προβληματα στη λειτουργια της εταιριας. Προτεινω για ευνοητους λογους ,να εξαιρεθουν της δυνατοτητος απορριψης ,οι αιτησεις εργαζομενων που εργαζονται σε αστικα κεντρα και επιθυμουν να μεταταγουν σε παραμεθορια περιοχη

 • 13 Σεπτεμβρίου 2010, 12:39 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ(ΤΩΝ 2.351 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΟΣΕ.
  ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ; ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ;

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 15:18 | Άγγελος – Υπάλληλος Ο.Σ.Ε.

  Το κείμενο του άρθρου 16§7 εδάφιο 4ο, προτείνω να αντικατασταθεί ως εξής:
  «κύρια και επικουρική ασφάλεια να επιλέγεται από τον μεταφερόμενο στον φορέα που θα τον υποδεχτεί».
  Αυτό το προτείνω γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να δίνεται στον εργαζόμενο το δικαίωμα να επιλέξει τον ασφαλιστικό του φορέα και τον τρόπο συνταξιοδότησής του.

  Επιπλέον εκτιμώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μνεία για την στρατιωτική θητεία, με διάταξη η οποία επίσης θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο παρόν νομοσχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες διέπουν και τους δημοσίους υπαλλήλους (μιας και η μεταφορά του προσωπικού θα γίνει σε κάποια υπηρεσία του δημοσίου τομέα).
  Η σχετική διάταξη για τους δημοσίους υπαλλήλους αναφέρει ότι:
  «η στρατιωτική θητεία αναγνωρίζεται για θεμελίωση του δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας» (και άρα όχι όπως ισχύει για τους εργαζόμενους στον Ο.Σ.Ε. όπου το ηλικιακό όριο για αυτή την προσαύξηση είναι τα 58 έτη).

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 20:50 | Μιχ. Λομβαρδέας

  Πιστεύετε ότι με τη συρρίκνωση θα πάει μπροστά η οικονομία;
  Αυτά τα στελέχη που θα απασχοληθούν σε άσχετα αντικείμενα κόστισαν χρήμα για να εκπαιδευτούν.
  Αν τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου γιατί να χαθούν και να πρέπει να προσληφθούν μετά άλλοι ανεκπαίδευτοι; Προσανατολιστείτε στην ανάπτυξη γιατί έτσι δεν κάνετε τίποτα. Άλλο κόβω τις μάσες και τις κομπίνες και άλλο τα κάνω λαμπόγιαλο όλα και διαλύω τον ΟΣΕ όταν όλοι θα θέλαμε το τρένο σαν κύριο μέσο μετακίνησης και μεταφορών.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 07:31 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 , ΕΔΑΦΙΟ 4 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ
  ΜΕΤΑΤΑΣΟΜΕΝΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
  ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ , ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002 ΕΓΙΝΑΝ
  ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 550 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ , ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ
  ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΗΣΑΝ.
  (ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ).
  ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΣΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 30 ΧΡΟΝΙΑ
  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ,ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
  ΝΟΜΟ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
  ΠΟΥ ΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΘΙΓΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
  ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙ.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 23:14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Το υφος των αρθρων θυμιζει ημερησια διαταγη γερμανου αξιωματικου στην κατοχικη Ελλαδα.ΚΡΙΜΑ…..ΑΝΑΞΙΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ.