Άρθρο 2 – Μετασχηματισμός εταιριών και ορισμοί

1.       Οι εταιρίες που αποτελούν αντικείμενο των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου είναι οι εξής:

 • α)      η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «ΟΣΕ»)
 • β)      οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες του ΟΣΕ οι οποίες ιδρύθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περ. στ΄ του ν.δ. 674/1970:
  • (i)      η εταιρία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων» (εφεξής: «ΓΑΙΑΟΣΕ»)
  • (ii)     η εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «ΕΡΓΟΣΕ»)
  • (iii)    η εταιρία με την επωνυμία «Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «ΕΔΙΣΥ») και
 • γ)       η εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές-Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (εφεξής: «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»), η οποία ιδρύθηκε από τον ΟΣΕ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περ. στ΄ του ν.δ. 674/1970 και ήδη ανήκει στο Δημόσιο.

2.       Με τη δημοσίευση του παρόντος κινούνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αμελλητί οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εταιριών ΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή Υποδομής συνεχίζονται να ασκούνται από την προς απορρόφηση εταιρία. Οπουδήποτε στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά στον ΟΣΕ η και στον ΕΔΙΣΥ, θα νοείται ο ΟΣΕ μετά τη συγχώνευση με τον ΕΔΙΣΥ, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

3.       Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων μπορεί να μεταβιβασθεί το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ από τον ΟΣΕ στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Από τη συντέλεση της ανωτέρω μεταβίβασης των μετοχών της η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 19:47 | Δημήτρης Κουρούκλης

  Ομοίως με την παράγραφο 3, προτείνω να προστεθεί και μία 4η παράγραφος, που να αφορά στην ΕΡΓΟΣΕ, ως εξής:
  «Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων μπορεί να μεταβιβασθεί το σύνολο των μετοχών της ΕΡΓΟΣΕ από τον ΟΣΕ στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Από τη συντέλεση της ανωτέρω μεταβίβασης των μετοχών της η ΕΡΓΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων».

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 12:30 | Νένος Νενόπουλος

  παράγραφος 1 β)οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες του ΟΣΕ …….. περ. στ΄ του ν.δ. 674/1970 .
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ
  ως τροποποιήθηκε με τον νόμο ……..
  [ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ Ν.Δ 674 /1970 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 2 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤ΄]

  παράγραφος 1 γ)η εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ …….ν.δ. 674/1970
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ
  ως τροποποιήθηκε με τον νόμο ……..
  [ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ Ν.Δ 674 /1970 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 2 ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤ΄]

  παράγραφος 3 Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων μπορεί
  Δυνητική είναι η απόφαση της μεταβίβασης των μετοχών ;

  παράγραφος 3……η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
  Με την μεταβίβαση των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ στο Δημόσιο και την εποπτεία της από το Υπουργείο Οικονομικών, ποιος ο ρόλος ύπαρξης της ΓΑΙΑΟΣΕ στον όμιλο του ΟΣΕ ;

 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ #3:
  H ΓΑΙΑΟΣΕ ὀφείλει νά ὑπηρετῇ τήν σιδηροδρομοστραφῆ κτηματική ἀξιοποίηση (rail-oriented real estate development), δηλ. τήν ἀξιοποίηση ἀκινήτου περιουσίας μέ ἀποκλειστικό γνώμονα τήν ἐνίσχυση τῆς ἐπιβατικῆς & ἐμπορευματικῆς πελατείας τῶν γειτνιαζουσῶν σιδηροδρομικῶν ὑποδομῶν καί τή μεταπήδηση μεταφορικοῦ ἔργου ἀπό τούς αὐτοκινητοδρόμους πρός τό σιδηρόδρομο, συνεπῶς ἡ ὑπαγωγή της στον `Υπουργό Οικονομικών εἶναι ἀνεπιθύμητη διότι μπορεῖ νά τήν ἐκτρέψει ἀπό αὐτό τόν στόχο.