Άρθρο 22 – Συγκρότηση

1.       Η Ρ.Α.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, και τρία (3) ακόμη τακτικά μέλη, καθένα εκ των οποίων αναπληρώνεται από ένα αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό, ή νομικό τομέα και απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής.

2.       Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. δύο από τα τακτικά μέλη της. Ο διορισμός όλων των μελών της Ρ.Α.Σ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

3.       Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όλα τα μέλη της Ρ.Α.Σ. απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.

4.       Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Σ. είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

5.       Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

6.       Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο της. Τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου προσδιορίζονται  από τη Ρ.Α.Σ.