Άρθρο 27 – Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ.

Η Ρ.Α.Σ. είναι ο ρυθμιστικός φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα, και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.       Ασκεί τις αρμοδιότητες που εκάστοτε επιφυλάσσει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ρυθμιστικό φορέα στις σιδηροδρομικές μεταφορές αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προσφυγής. Εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς, την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών,  συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση πάντων, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστές πράξεις. Διενεργεί ελέγχους κατόπιν προσφυγών  ή και αυτεπαγγέλτως για τα θέματα αρμοδιότητας της.

Εάν το κρίνει αναγκαίο, η Ρ.Α.Σ. ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της.

2.       Αποφασίζει επί αναφορών, καταγγελιών και προσφυγών αιτούντων (όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005), που, ενδεχομένως, έχουν υποστεί άδικη ή διακριτική μεταχείριση ή έχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαιτέρως εναντίον αποφάσεων του Διαχειριστή υποδομής, ιδίως, σχετικά με:

 • α)      τη Δήλωση Δικτύου,
 • β)      τα κριτήρια που αυτή περιέχει,
 • γ)       τη διαδικασία κατανομής και τα αποτελέσματά της,
 • δ)       το καθεστώς χρέωσης,
 • ε)       το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών υποδομής που απαιτούνται ή μπορεί να απαιτούνται να καταβληθούν,
 • στ)     τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 41/2005,
 • ζ)       τις συμφωνίες-πλαίσιο, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 17 του άρθρου 2 και στο άρθρο 25 του π.δ. 41/2005.

3.       Εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από το Διαχειριστή υποδομής συμφωνούν με το κεφάλαιο VI του π.δ. 41/2005 και δεν εισάγουν διακρίσεις.

4.       Επιβλέπει, υποχρεωτικά, τη διαπραγμάτευση μεταξύ των αιτούντων (όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005) και του Διαχειριστή Υποδομής σχετικά με το επίπεδο των τελών χρήσεως της  υποδομής.

5.       Έχει το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες από το Διαχειριστή υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται, οι οποίες πρέπει να παρέχονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

6.       Αποφασίζει επί των προσφυγών για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της, εντός προθεσμίας το πολύ δύο μηνών από την περιέλευση σ’ αυτήν όλων των πληροφοριών, και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διορθώνεται η κατάσταση.

7.       Παρακολουθεί τις εξελίξεις στη σιδηροδρομική αγορά, και μπορεί να αποφασίζει αυτεπαγγέλτως τη λήψη μέτρων, ώστε να αποφεύγονται πιθανές δυσμενείς εξελίξεις. Κάθε απόφασή της είναι δεσμευτική για τους αποδέκτες της και υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται κατά την κείμενη νομοθεσία.

8.       Χορηγεί άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τις ανακαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 41/2005.

9.       Επεξεργάζεται και προτείνει κανονιστικό πλαίσιο στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της.

10.     Συντάσσει και υποβάλλει εισηγήσεις προς συναρμόδια υπουργεία για θέματα αρμοδιότητας της.

11.     Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση της εφαρμογής του Κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών.

12.     Εξετάζει καταγγελίες επιβατών για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού (EK) αριθ. 1371 (ΕΕ L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πωλητές εισιτηρίων, υπεύθυνους σταθμών, τον επιβάτη και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται προς εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας.

13.     Ασκεί τις αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του π.δ. 149/2009 (ΦΕΚ Α΄ 192).

14.     Εγκρίνει τις συμφωνίες–πλαίσιο, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 17 του άρθρου 2 και στο άρθρο 25 του π.δ. 41/2005.

15.     Εξετάζει τις προσφυγές που προβλέπονται από το άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ (ΕΕ L191/1 της 18.7.2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.

16.     Ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., όσον αφορά το έργο τους καθώς και τις αρχές και πρακτικές που εφαρμόζει στη λήψη των αποφάσεών του, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των αρχών που διέπουν τη λήψη των αποφάσεων των Ρυθμιστικών φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

17.     Απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις και επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος νόμου.

 • Τέλος, προτείνουμε στο άρθρο 27 – Αρμοδιότητες της ΡΑΣ να προστεθεί εδάφιο 18 ως εξής:

  «…..18. Συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ως αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα της χώρας, για τη θέσπιση και παρακολούθηση της υλοποίησης κανόνων πρόσβασης των ατόμων αυτών στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και υποδομές και την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 και κάθε άλλο σχετικό Κανονισμό, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών με αναπηρία σιδηροδρομικών γραμμών.»

  Σχόλιο: Εξάλλου ο Κανονισμός 1371/2007 προβλέπει αυτή τη συνεργασία με τις σιδηροδρομ. επιχειρήσεις στο άρθρο 19.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 20:32 | Νένος Νενόπουλος

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
  «Ρυθμίζει σε τρίτο βαθμό εκδίκασης διεταιρικές σχέσης μεταξύ Διαχειριστή υποδομής και σιδηροδρομικής εταιρείας »

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ η λέξη «περιέλευση» και ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ με την «συγκέντρωση»

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ….. ώστε να διορθώνεται η κατάσταση.
  Να διαγραφεί . Δεν είναι όρος νόμου !!