Άρθρο 25 – Υπηρεσιακή κατάσταση Μελών

1.       Οι αποδοχές των μελών της Ρ.Α.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Ρ.Α.Σ.

2.       Ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος που προέρχεται από φορέα του δημοσίου τομέα, πλην εκείνων της παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, επανέρχεται αυτοδικαίως, μετά τη λήξη της θητείας του, στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Εφόσον είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ, χορηγείται άδεια, κατά τη διάρκεια της θητείας στη Ρ.Α.Σ., κατά το άρθρο 17 παρ. 4 περ. α΄ του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87).

3.       Η θητεία του Προέδρου ή Αντιπροέδρου στη Ρ.Α.Σ. λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και η μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από τον φορέα.

4.       Μέλος της Ρ.Α.Σ., υπαγόμενο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί, με αίτησή του στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται, στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και ο διορισμός του ως μέλους της Ρ.Α.Σ. ανακαλείται αυτοδίκαια.