Άρθρο 33 – Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ρ.Α.Σ. και το διορισμό των μελών της, οι πράξεις, για την έκδοση των οποίων προβλέπεται γνώμη ή πρόταση της Ρ.Α.Σ., εκδίδονται από τον αρμόδιο φορέα, χωρίς τη σύμπραξή της.