Άρθρο 35 – Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία μέτρων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 5α (Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Μέτρα που εκδίδονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 3 και την περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 5α, και του άρθρου 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης, και αφορούν στις οδηγίες 2004/49/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 220 της 21.6.2004), 2007/58/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007), 2007/59/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007) και 2008/57/ΕΚ της 17ης Ιουνίου 2008 (ΕΕ L 191 της 18.7.2008), ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.