Άρθρο 34 – Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

1.       Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:

«4.     Η Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με βαθμό πρώτο (1ο) της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. Για το χρόνο που κατέχει τη θέση του τελεί σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και εφόσον είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, σε άδεια που του χορηγείται κατά το άρθρο 17 παρ. 4 περ. Α΄ του ν. 1268/ 1982 (ΦΕΚ 87/Α΄). »

2.       Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του ν. 3710/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«6.     Για τη διοικητική υποστήριξη και γενικότερα την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, συνιστάται Υπηρεσιακή Μονάδα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου, εφεξής καλούμενη «Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων». Το Γραφείο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου και διοικείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στο Γραφείο προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και στελεχώνεται με υπαλλήλους του Υπουργείου κατόπιν αιτήσεων τους. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων τοποθετούνται υπάλληλοι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού συνίσταται αποκλειστικά στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.».

3.       Η παράγραφος 13 του άρθρου 21 του ν.3710/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«13.   Οι δαπάνες για τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, ανά συνεδρίαση, καταβάλλονται οι αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και λοιπά, καταβάλλονται στους δικαιούχους, μέλη της Επιτροπής, Διερευνητές, τεχνικούς συμβούλους κ.λπ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα εκπαίδευσης και εξέτασης των Διερευνητών και καθορίζονται η κατ’ αποκοπή αμοιβή τους για κάθε έρευνα που διενεργούν, καθώς και το ύψος της αμοιβής των τεχνικών συμβούλων.»