Άρθρο 17 – Οργανόγραμμα και Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας

1.       Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες απαιτήσεις της, καταρτίζει Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Αυτά τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατισχύουν κάθε άλλου. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας καθορίζει και τους κλάδους και ειδικότητες όπου κατανέμεται το Τακτικό Προσωπικό κάθε Εταιρίας.

2.       Αν, συνεπεία της θέσης σε ισχύ του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας κάθε Εταιρίας κατά την παρ. 1, καταργηθεί οργανική θέση Εργαζομένου, εξετάζεται η δυνατότητα μετάθεσής του σε κενή οργανική θέση της ίδιας Εταιρίας. Αν, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου της, αυτό δεν ενδείκνυται, εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς του σε κενή οργανική θέση άλλης Εταιρίας. Αν, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου της άλλης Εταιρίας, αυτό δεν ενδείκνυται, ακολουθείται η διαδικασία μεταφοράς σε Φορέα Υποδοχής των παρ. 4 – 9 του προηγούμενου άρθρου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή. Η διαδικασία μεταφοράς αυτής εφαρμόζεται σε όλες τις Εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών για τις οποίες δεν αναφέρονται συγκεκριμένοι αριθμοί στο άρθρο 15.

3.       Αν, συνεπεία της θέσης σε ισχύ του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας κάθε Εταιρίας κατά την παρ. 1, προκύψουν κενές οργανικές θέσεις που δεν πληρώθηκαν από Τακτικό Προσωπικό της ίδιας ή άλλης Εταιρίας, αυτές συμπληρώνονται με προσωπικό, που θα συνδέεται με την αντίστοιχη Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ιδιόμορφης έμμισθης εντολής. Το προσωπικό αυτό επιλέγεται κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες των άρθρων 18 και 19 του ν. 2190/1994, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Α.Σ.Ε.Π.

4.       Η έκτακτη διαδικασία μεταφοράς της παρ. 2 και προσλήψεων της παρ. 3 εφαρμόζεται άπαξ, ειδικά προς αντιμετώπιση των συνεπειών θέσης σε ισχύ του Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας κάθε Εταιρίας κατά την παρ. 1. Μετά από την εφαρμογή τους αυτή, σε κάθε Εταιρία εφαρμόζεται το κοινό δίκαιο που προσήκει στη φύση και τη μετοχική της σύνθεση.

5.       Εφόσον η διοίκηση Εταιρίας δεν θα έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα, το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της μπορούν να τροποποιούνται με εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Εφόσον η διοίκηση Εταιρίας ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα, το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της μπορούν να τροποποιούνται με απλή απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2010, 23:12 | ΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει να καθοριστεί το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στην ΕΡΓΟΣΕ.
  Εργαζόμενοι ιδωτικού δικαίου με όρους αγοράς, εργαζόμενοι με επιχειρισιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που ο αριθμός τους θα προκύψει από το ποσό που καθοριστεί με όρους αγοράς, εξειδικευμένα έμπειρα στελέχη του ιδιωτικού τομέα μεταφερόμενα ή μετατασσόμενα ξια να καλύψουν κενά, θα φεύγουν όταν δεν υπάρχει αντικείμενο και θα χάνεται η εμπειρία τους για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι.
  εξασφάλιση όσων θέσεων υπάρχουν σήμερα

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 19:36 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 …..από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 …..
  Να διαγραφεί.
  Η αιτία της διαγραφής θα αναφερθεί στο άρθρο 43 παρ.1

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 …..καταρτίζει Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας….
  Θα καταρτιστεί Οργανόγραμμα και Κανονισμός για τον καθορισμό κλάδων και ειδικοτήτων με το προσωπικό που έχει εναπομείνει.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, 3 , 4
  Ο λόγος ύπαρξης των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 17 θα εξέλειπε αν το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των εταιρειών προυπήρχε του καθορισμού των υπαλλήλων που απαιτούνται και των υπαλλήλων που πλεονάζουν.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 …..Εφόσον η διοίκηση Εταιρίας ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα…
  Ο Διαχειριστής Υποδομής μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα ;