Άρθρο 29 – Προσωπικό της Ρ.Α.Σ.

1.       Η Ρ.Α.Σ. έχει ίδιο προσωπικό. Για τη στελέχωση της Ρ.Α.Σ. συνιστώνται συνολικά έως πενήντα (50) θέσεις προσωπικού, από τις οποίες έως είκοσι (20) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, έως εικοσιοκτώ (28) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μία (1) θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. Ο συνολικός αριθμός θέσεων προσωπικού και η διάκρισή του σε επιμέρους κατηγορίες δύναται να τροποποιηθεί με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, εάν οι ανάγκες της Ρ.Α.Σ. το απαιτούν. Ως προσόντα πρόσληψης, για μεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39) όπως εκάστοτε ισχύει, για δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50) με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ.

Η πλήρωση των θέσεων  προσωπικού της Ρ.Α.Σ. πραγματοποιείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη σχετική  με το Α.Σ.Ε.Π. εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2.       Με κοινές αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Σ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) ακόμη διετία, στην Ρ.Α.Σ. υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ρ.Α.Σ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, φορέας ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από αυτό, ο Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής, η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ), καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν κατέχει θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, ούτε συμμετέχει στο κεφάλαιό της, ούτε έχει άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή  από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Ρ.Α.Σ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Σ. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων γίνεται από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται.

3.       Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Yπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Σ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να μετατάσσονται σε υφιστάμενες κενές θέσεις τακτικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, υπάλληλοι στην Ρ.Α.Σ. από άλλες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. ή ΟΤ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού και ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησής τους στην Ρ.Α.Σ.. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων, της κατηγορίας ΠΕ, έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Ρ.Α.Σ. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων.

4.       Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις  τρεις (3).

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Μηχανικού, θέσεις επτά (7).

Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3).

Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέσεις  τέσσερις (4).

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ, θέσεις δύο (2).

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέση μία (1).

5.       Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

 • οκτώ (8) θέσεις διπλωματούχων μηχανολόγων μηχανικών,
 • επτά (7) θέσεις διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών-συγκοινωνιολόγων,
 • επτά (7) θέσεις διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών, και
 • έξι (6) θέσεις πτυχιούχων οικονομικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης.

6.       Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο διοικητικό ή στο εμπορικό δίκαιο και με δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία συνολικά.

7.       Οι αποδοχές και οι πρόσθετες απολαβές του προσωπικού της Ρ.Α.Σ. (περιλαμβανομένων των αποσπασμένων) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 20:02 | Νένος Νενόπουλος

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1……Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50) με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ.
  Υπάρχει ειδικό επιστημονικό προσωπικό με επιστημονική εξειδίκευση – σε σιδηροδρομικά θέματα – στο αντικείμενο Ρ.Α.Σ.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1……πλήρωση των θέσεων προσωπικού της Ρ.Α.Σ. πραγματοποιείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το Α.Σ.Ε.Π….
  Εφόσον ο ΟΣΕ θα ¨διώξει¨ επιστημονικό προσωπικό δεν μπορεί ο νόμος να προβλέψει το τακτικό προσωπικό της Ρ.Α.Σ. να είναι από τον Ο.Σ.Ε.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ……πρόσθετες απολαβές του προσωπικού της Ρ.Α.Σ……
  Να το αντιπαραβάλει ο συντάκτης με το άρθρο 19 παρ.3