Άρθρο 50 : Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως ισχύει, λογαριασμός, που τηρούσαν τα Λιμενικά Ταμεία για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος των υπαλλήλων τους, διατηρείται μετά τη μετατροπή τους σε Α.Ε. και εφαρμόζεται, όπως ισχύει κάθε φορά, και μέχρι την αποχώρηση όλων των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπαλλήλων, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως.

2. Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, ως και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών που αφορούν στο Λιµενικό Ταµείο που μετατρέπεται καθώς και αυτά που καταργούνται, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε Α.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόμο ή δεν αντίκεινται σε αυτόν ή στον Κ.Ν. 2190/1920.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή», νοείται εφεξής «Λιμενικό Σώμα».