Άρθρο 8 : Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.)

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 ν. 4058/2012 (Α΄63) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. στελεχώνεται από το αναγκαίο για τη λειτουργία του προσωπικό των Υπηρεσιών των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο αποσπάται σε αυτό για χρονικό διάστημα μέχρι τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μια φορά.

Επίσης, στο Κέντρο δύναται να αποσπάται και προσωπικό των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα στελέχη των Υπουργείων που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια, πλην εκείνων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Ως Προϊστάμενος του Κέντρου τοποθετείται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο ανωτέρω προσωπικό».

2. Στο άρθρο 27 του ν. 4058/2012, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. α) Οι προμήθειες του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ., μέχρι τη θέση σε λειτουργία του, υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Προμηθειών του Λιμενικού Σώματος. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
β) Προμήθειες για την υποστήριξη δραστηριοποίησης του Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ., μετά την έναρξη λειτουργίας του, υλοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και οι σχετικές δαπάνες επιμερίζονται ισόποσα μεταξύ των προϋπολογισμών του Ειδικού Φορέα Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και του Ειδικού Φορέα Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή».