Άρθρο 28: Εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας

Η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων για κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκης ή τροπολογίας, προεδρικού διατάγματος και λοιπών κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4048/2012 (ΦΕΚ 34 Α’), πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει ειδική τεκμηρίωση και αξιολόγηση, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές έχουν συνέπειες στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών. Για τη σύνταξη της ανωτέρω αξιολογήσεως πρέπει υποχρεωτικά να αναζητείται η γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου δια της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

  • 28 Δεκεμβρίου 2012, 12:19 | Σ.Ε.Ε.Ν.

    Καμία στρατηγική για την οικονομική, κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη εάν στην διαμόρφωσή της δεν συμβάλλει και δεν συνυπολογίζεται και η ακτοπλοΐα. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά βλέπουμε να αγνοείται η πιο σημαντική δραστηριότητα για την όποια ανάπτυξη των νησιών, η σύνδεσή τους δηλαδή με την ηπειρωτική χώρα αλλά και μεταξύ τους.

  • Το Άρθρο 28: Εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας, έτσι όπως είναι δημοσιευμένο είναι ασαφές και αόριστο.
    Να προβλέπεται ακύρωση του νόμου εάν δεν συνοδεύεται από γνωμοδότηση του Υπ. Αιγαίου και Ναυτιλίας και όχι απλά να τονίζεται η ανάγκη της γνωμοδότησης. Επίσης ποιος και πώς ορίζεται ένα νόμος εάν έχει επιπτώσεις στα νησιά???