Άρθρο 51 : Τελικές διατάξεις

Διατάξεις που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

  • Στις τελικές διατάξεις του σχεδίου προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 141 παρ. στ του ΝΔ 187/1973 «Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»: «στ. ασκούν πάσαν άλλην αρμοδιότητα ανατιθέμενην δι’ ειδικών νόμων εις Αστυνομικάς Αρχάς, διά τας εν τη περιοχή δικαιοδοσίας αυτών λαμβανούσας χώραν πράξεις».

    Με βάση επομένως αυτή τη διάταξη επέρχεται μείωση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος στο επίπεδο όλων εκείνων που προβλέπονται από ειδικούς νόμους και διατάξεις τις οποίες εφαρμόζουν οι Αστυνομικές Αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας.

  • 15 Δεκεμβρίου 2012, 22:23 | Γιώργος Καρακατσάνης

    Διαβάζοντας το σύνολο του νομοσχεδίου διαπιστώνει κανείς ότι για άλλη μια φορά δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που υπάρχει με τις λιμενικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες από φορείς του Δημοσίου χωρίς τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και θεωρούνται μέχρι σήμερα μη νόμιμα έργα στον αιγιαλό. Έτσι, τα υφιστάμενα λιμενικά ταμεία πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις νομιμοποίησης και να πληρώσουν πρόστιμα στο κράτος για να νομιμοποιήσουν έργα που κατασκευάστηκαν με χρήματα του φορολογούμενου πολίτη.
    Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί νομοθετικά; Κι αν ναι, μήπως αυτό το σχέδιο νόμου είναι μια καλή ευκαιρία;