Άρθρο 35: Στρατηγική ανάπτυξης εθνικού λιμενικού συστήματος

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού και της χάραξης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί και επικαιροποιεί τη στρατηγική ανάπτυξης εθνικού λιμενικού συστήματος

2. Η στρατηγική είναι πενταετής και επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία. Εντός του πρώτου τριμήνου του πρώτου έτους εφαρμογής της, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου συντάσσει έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

  • 28 Δεκεμβρίου 2012, 13:33 | Αριστείδης Δήμου

    1. Η στρατηγική ανάπτυξης του εθνικού λιμενικού συστήματος παρέχει τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις επιλογές σε σχέση με την ανάπτυξη των λιμένων. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί στη δομή του νεόυ συστήματος ότι η στρατηγική αυτή θα επανεξετάζεται τακτικά ως προς τα επιμέρους στοιχεία της και θα αναθεωρείται κατάλληλα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές εσωτερικές και διεθνείς/ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η γενική στρατηγική είναι ορθό να αναπροσαρμόζεται κάθε πενταετία, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, ωστόσο απαιτούνται αναγκαίες μικρο-προσαρμογές σε τακτική ή έκτακτη βάση.

    Αυτό σημαίνει ότι στην Κεντρική Δομή (Υπουργείο) θα πρέπει να προβλεφθεί σχετική αρμοδιότητα στο πλαίσιο μιας κατάλληλα στελεχωμένης Διεύθυνσης, ώστε να παρακολουθούνται οι εξελίξεις, να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διεργασίες εντός -και ίσως εκτός- των δομών του Υπουργείου και να καταρτίζονται σχετικές εισηγήσεις προς την Ηγεσία του Υπουργείου, στη βάση των κατεύθυνσεων και των στόχων που έχουν ήδη τεθεί με τη στρατηγική. Η αρμόδια Διεύθυνση θα πρέπει ακόμη να επιφορτιστεί με την κατάρτιση εισήγησης για τη συνολική αναθεώρηση της στρατηγικής.

    2. Στη νέα δομή δεν προβλέπεται στο σχέδιο νόμου αρμοδιότητα σε σχέση με τα ζητήματα της διαμόρφωσης θέσεων και εκπροσώπησης στα διεθνή φόρα και τους διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένης της σημασίας που έχουν οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο διεθνές επίπεδο και κυρίως σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων και των θαλάσσιων και συνδυασμένων μεταφορών στη χώρα -ιδιαίτερα δε σε μια περίοδο έντονων αλλαγών (κατάρτιση ευρωπαϊκής λιμεςνικής πολιτικής, αναμόρφωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών κλπ.)-, κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη στη δομή του Υπουργείου αρμόδιας Διεύθυνσης, που θα διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση γύρω από τα σχετικά θέματα. Η Διεύθυνση αυτή θα πρέπει να εξυπηρετεί τη διαμόρφωση και αναπροσαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τους λιμένες, αφού θα διαθέτει τη σχετική γνώση και πληροφόρηση, ώστε να τροφοδοτεί τη διαδικασία.

    Συμπερασματικά, προτείνεται η αποτυπωση στο σχέδιο νόμου μιας δομής σε επίπεδο Διεύθιυνσης, που θα είναι αρμόδια για την εσωτερική και εξωτερική διάσταση της εθνικής στρατηγικής για τους λιμένες.