Άρθρο 42: Ζητήματα λιμενικών υποδομών

Το άρθρο 211 του Ν.4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 211. Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων. 1. Η τοποθέτηση, από φορείς διοίκησης λιμένων ή από φορείς στους οποίους παραχωρείται ή εκμισθώνεται χώρος του αιγιαλού ή της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, προστατευτικών διχτυών (πλωτών φραγμάτων), κατά τις διατάξεις του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18) για την προστασία των ακτών και των λουομένων από θαλάσσια ρύπανση (συ¬στήματα περισυλλογής και συγκράτησης απορριμμάτων σε υδάτινο περιβάλλον) σε θαλάσσιες λουτρικές εγκατα¬στάσεις, που βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, επιτρέπεται για εποχική χρήση με άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής, χωρίς πάκτωση στον πυθμένα. 2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου».

  • 23 Δεκεμβρίου 2012, 22:56 | XILARI

    10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ.
    ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ Η ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.
    ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΧΘΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 227 ΤΟΥ Ν.4072/2012, ΔΙΟΤΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΥΘΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ