Άρθρο 19: Παράταση θητείας επίκουρων καθηγητών

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄ ), προστίθεται στοιχείο γ’, ως ακολούθως:
«(γ) Κατά το χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση της τριετούς θητείας έως την έκδοση της πράξεως μονιμοποιήσεως των αιτούντων ή τυχόν απορρίψεως της αιτήσεώς τους για μονιμοποίηση, θεωρείται ότι παρατείνεται η θητεία τους, με όλες τις νόμιμες συνέπειες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση μονιμοποιήσεώς τους εντός της δίμηνης προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου. Σε περίπτωση θετικής κρίσεως, η μονιμοποίηση ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής αποφάσεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η υποβληθείσα αίτηση κριθεί αρνητικά από το Εκλεκτορικό Σώμα, η θητεία του κρινόμενου παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού για την απόρριψη της αιτήσεως. Αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για μονιμοποίηση, η θητεία θεωρείται ότι παρατείνεται με όλες τις νόμιμες συνέπειες και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της ως άνω δίμηνης προθεσμίας για την υποβολή της αιτήσεως, εκδιδομένης περί αυτού σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η κρίση περί μονιμοποίησης ή μη των αιτούντων διενεργείται εντός του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους και πάντως όχι πέραν ενός ημερολογιακού έτους από τη λήξη αυτής».

2. Τα στοιχεία γ, δ, ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε δ, ε, στ και ζ αντίστοιχα.

 • 26 Δεκεμβρίου 2012, 17:03 | Χαράλαμπος Ζώης

  Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3450/2006, αναφέρεται ότι <>.
  Είναι προφανές ότι το άρθρο 19 του προς δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου αναφέρεται και στις τρεις παραπάνω βαθμίδες τακτικών μελών Ε.Π. Όμως, ο τίτλος του συγκεκριμένου άρθρου είναι τέτοιος, ώστε να φαίνεται ότι αυτό αφορά μόνο τους επίκουρους καθηγητές, και όχι τα μέλη Ε.Π. των δύο άλλων βαθμίδων.
  Συνεπώς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο τίτλος του παρόντος άρθρου θα αντιπροσώπευε καλύτερα το ακριβές περιεχόμενό του αν ήταν διατυπωμένος, για παράδειγμα, ως εξής: <>.
  Η αλλαγή του τίτλου σε κάποιο άρθρο ενός σχεδίου νόμου είναι, ίσως, λεπτομέρεια, αλλά θεωρώ ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί και πρέπει να γίνει για να μην δημιουργηθούν παρερμηνείες στο μέλλον.

  Νομίζω επίσης ότι η τελευταία πρόταση <> χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση.

  Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.