Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3393/2005

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου τρίτου του ν.3393/2005 (Α΄ 242) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“1. α) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, της «Σύμβασης» και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, εφαρμόζονται σε πλοία υπό ελληνική σημαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 1000 (GT), ανεξαρτήτως των πλόων που εκτελούν και του τρόπου καταμέτρησης τους, καθώς και σε πλοία υπό ξένη σημαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ) πάνω από 1000 (GT), που έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη μέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής που προσδιορίζει το άρθρο 2 της «Σύμβασης».
β) Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013 για τα πλοία υπό ελληνική σημαία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού και έχουν καταμετρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 (Α’ 194) για την εφαρμογή της «Σύμβασης», η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στο πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής τους χωρητικότητας.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτού, στα υπό ελληνική σημαία πλοία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού, ολικής χωρητικότητας (ο.χ) μικρότερης των 1000(gt)”.

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης, αρχίζει ένα μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.