Άρθρο 36 : Διακυβέρνηση Εθνικού Λιμενικού Συστήματος

1. Οι Οργανισμοί Λιμένων του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ Α’ 40/1.3.1999) και του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145/27.6.2001), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, συγκροτούν τα ακόλουθα Λιμενικά Δίκτυα – Ανώνυμες Εταιρίες με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου:
(α) Το Αττικό Λιμενικό Δίκτυο
(β) Το Δίκτυο Λιμένων Βορείου Ελλάδος
(γ) Το Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδος
(δ) Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου
2. Για τη δημιουργία των ανωτέρω Λιμενικών Δικτύων:
(α) Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Ραφήνας, εισφέρονται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε., ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Αττικού Λιμενικού Δικτύου.
(β) Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολής και του Βόλου, εισφέρεται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Λιμενικού Δικτύου Βορείου Ελλάδος.
(γ) Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στους Οργανισμούς Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, εισφέρεται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) Α.Ε. ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Λιμενικού Δικτύου Δυτικής Ελλάδος.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ.) ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ΑΕ και το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) ΑΕ, αυξάνονται αντιστοίχως κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των εισφερομένων αντιστοίχως μοναδικών μετοχών των εντασσομένων σε κάθε Δίκτυο Οργανισμών Λιμένων ΑΕ, όπως ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η αύξηση του μετοχικού και η τροποποίηση του καταστατικού, ολοκληρώνονται εντός διμήνου από την δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των ΟΛΠ. ΑΕ, Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και ΟΛΠΑ Α.Ε. και τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με το άρθ. 7β ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Οι μετοχές, οι οποίες θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, συνιστάται 3μελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία ανατίθεται η αποτίμηση της αξίας των μετοχών που εισφέρθηκαν στα μετοχικά κεφάλαια των ΟΛΠ Α.Ε., ΟΛΘ Α.Ε. και ΟΛΠΑ Α.Ε. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα υποβάλλει την έκθεσή της στα Διοικητικά Συμβούλια των ΟΛΠ ΑΕ, ΟΛΘ ΑΕ και ΟΛΠΑ Α.Ε., τα οποία υποχρεούνται να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα την έγκριση των εκθέσεων αποτίμησης και την αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων των τριών εταιριών στο ύψος της αξίας των εισφερθεισών μετοχών. Οι μετοχές των θυγατρικών εταιριών που θα εκδοθούν για τις αυξήσεις αυτές, περιέρχονται στη μητρική εταιρία η οποία εν συνεχεία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αυξάνει αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιό της.
5. Οι αποφασισθείσες, από τις Γενικές Συνελεύσεις των ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε., αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου τους, γνωστοποιείται από τις Διοικήσεις τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αξιών (Χ.Α.Α.), προκειμένου κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας, να επιτραπεί η διάθεση των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α.
6. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισφοράς και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μητρικές εταιρείες ΟΛΠ Α.Ε., ΟΛΘ Α.Ε. και ΟΛΠΑ Α.Ε. υποχρεούνται όπως εντός διμήνου από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγκρισης της τελικής διαμόρφωσης του ύψους του μετοχικού τους κεφαλαίου:
(α) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, νέο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου Εταιρειών που δημιουργείται, να το υποβάλλουν δε στην Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών.
(β) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του ΔΣ Ενιαίο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας και Προσωπικού των εταιριών του Δικτύου.
(γ) Να ορίσουν νέα τριμελή Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών τους εταιρειών, στα οποία θα μετέχει υποχρεωτικά ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας.
7. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθεμία από τις ως άνω μητρικές εταιρίες υποχρεούται να συστήσει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του Οργανισμού της, Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης (ΓΔΑΑ). Σκοπός της ΓΔΑΑ θα είναι η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη της Διοίκησης της εταιρίας και του αρμόδιου Υπουργού Ναυτιλίας στις διαδικασίες ανάπτυξης επενδύσεων, αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, παραχωρήσεων, συνεργασιών και συνεργειών με ιδιώτες και κάθε μορφής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που συνδέεται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων του Δικτύου. Στις αρμοδιότητες της ΓΔΑΑ υπάγονται α) η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών που σχετίζονται με τα πιο πάνω ζητήματα β) η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας λιμένων γ) η τεχνική επεξεργασία και περαιτέρω εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά τα λιμάνια του Δικτύου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΡΑΛ την οποία επικουρεί στην άσκηση των σχετικών της αρμοδιοτήτων δ) η συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, το ΤΑΙΠΕΔ και κάθε άλλο κρατικό φορέα που εμπλέκεται στις προαναφερθείσες διαδικασίες αξιοποίησης και ε) η επικουρία του Γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα ζητήματα κάθε μορφής αξιοποίησης των λιμένων.
Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στη σύσταση επιμέρους Διευθύνσεων της ΓΔΑΑ ή στη μεταφορά υφισταμένων Διευθύνσεων που υπάγονται σε άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Οργανισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται ή συνάδουν στο σκοπό και το παραγόμενο έργο της νέας Γενικής Διεύθυνσης.
8. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, η οποία δύναται να οδηγήσει στη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης των λιμένων των Δικτύων της παρ. 1 του παρόντος ή να επιδράσει στην λειτουργία τους, εκπονεί μελέτη βιωσιμότητας για κάθε ένα από αυτά, με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής που θα επιτρέπουν τη συνέχεια της αδιάλειπτης λειτουργίας τους και την απρόσκοπτη παροχή των διοικητικών υπηρεσιών τους, με την οποία αιτιολογεί την ανωτέρω απόφασή του.

 • Η Ένωση Λιμενεργατών και ο Σύνδεσμος Εποπτών-Αρχιεργατών ΟΛΠ μετά από την ανακοίνωση του σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για μια σειρά σοβαρών θεμάτων, έχουμε να σημειώσουμε τα εξής, ειδικά στο Κεφάλαιο Θ που αφορά το Λιμενικό Σύστημα:

  • Διαπιστώνουμε ότι έχει μοναδικό στόχο την ιδιωτικοποίηση – παραχώρηση των λιμανιών και των εγκαταστάσεων χωρίς να εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, στα πλαίσια του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας
  • Ανατρέπει, καταργεί και απορρυθμίζει τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις και παρεμβαίνει αρνητικά για τους εργαζόμενους ενώ απουσιάζει εντελώς ο η έννοια της συλλογικής εκπροσώπησης τόσο για τους λιμενεργάτες και τους εργαζόμενους στα λιμάνια όσο και για τους ναυτεργάτες
  • Η ΡΑΛ δεν είναι αυτόνομη – ανεξάρτητη, εφόσον υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ν.Α., ενώ δεν ρυθμίζει εργασιακές σχέσεις και δεν διαφαίνεται από τη σύσταση της η προστασία του δημοσίου συμφέροντος των λιμανιών
  • Η ΕΣΑΛ αποτελεί επίσης όργανο του Υπουργού Ν.Α. χωρίς ουσιαστικές αναπτυξιακές αρμοδιότητες
  • Ο Υπουργός Ν.Α. συγκεντρώνει όλες εκείνες τις εξουσίες για τη διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων και την εξυπηρέτηση ιδιωτικών μονοπωλιακών πρακτικών
  • Οι αλλαγές που αναφέρονται στα μικρότερα λιμάνια δημιουργούν προϋποθέσεις εγκατάστασης ιδιωτικών μονοπωλίων με αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες

  Ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και την έναρξη ουσιαστικού και πραγματικού διαλόγου, στον οποίο δηλώνουμε ότι θέλουμε να συμμετέχουμε, με γνώμονα όμως τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, των θέσεων των εργαζομένων και των εργασιακών σχέσεων.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 13:28 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

  – Η δημιουργία Λιμενικών Δικτύων σύμφωνα με την πρόταση του Σχεδίου, λαμβάνει υπόψη μόνον τα συμφέροντα των «μητρικών» ΑΕ με αποτέλεσμα να θίγει κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των «θυγατρικών» ΑΕ, ο αναπτυξιακός ορίζοντας των οποίων περιορίζεται δραστικά καθώς η μετοχή τους εισφέρεται στη «μητρική» ΑΕ χωρίς να προβλέπεται καμία ασφαλιστική δικλείδα.
  – Αφαιρεί, ουσιαστικά από τις «θυγατρικές» ΑΕ, κάθε δικαίωμα άποψης στη διαχείριση των συμφερόντων τους.
  – Τις εντάσσει με συνοπτικές και ισοπεδωτικές διαδικασίες σε μία απρόσωπη ΑΕ, καταστρατηγώντας τον κοινωφελή υπέρ του δημοσίου σκοπό τους, ενέργεια που αποβαίνει εις βάρος του συμφέροντος των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών που συγκροτούν, τελικά, το δημόσιο συμφέρον.

  Ειδικότερα και επειδή οι Οργανισμοί Λιμένων ΑΕ που εντάσσονται στο Αττικό Δίκτυο Λιμένων:
  * Έχουν δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης τις οποίες το Σχέδιο Νόμου θα έπρεπε να ενθαρρύνει και όχι να ανακόπτει θυσιάζοντάς τις, στο βωμό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των «μητρικών» ΑΕ, με συνοπτικές διαδικασίες και ισοπεδωτικές διατάξεις.
  * Επιτελούν στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος και τον κοινωφελή τους σκοπό που στους κρίσιμους αυτούς καιρούς είναι πολύ σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες και που με τη δημιουργία των Λιμενικών Δικτύων, ο σκοπός αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί από μία απρόσωπη «μητρική» ΑΕ.
  * Δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αντίθετα συνεισφέρουν σε αυτόν με την τακτική και κατ’ έτος απόδοση μερισμάτων, Φ. Π. Α., φόρων, εισφορών και λοιπών τελών.
  * Επιτελούν τον κοινωφελή τους σκοπό, και λειτουργώντας πάντα στο πλαίσιο του ετήσιου και μάλιστα πλεονασματικού, προϋπολογισμού τους, συμβάλουν σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη.
  Προτείνουμε να επανεξεταστεί το θέμα της συνένωσης των λιμανιών όχι μόνο στη βάση των συμφερόντων των «μητρικών» ΑΕ, αλλά και, κυρίως στη βάση των συμφερόντων των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.
  Συγκεκριμένα και εφόσον κριθεί ότι οπωσδήποτε πρέπει να συνενωθούν λιμάνια (αν και δεν υπάρχει, κανένας -πέραν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των «μητρικών» ΑΕ- προφανής λόγος συνένωσης τους), προτείνουμε να εξετασθεί και η λύση της συνένωσης λιμανιών με κοινές δραστηριότητες και συμφέροντα όπως για παράδειγμα (στην περίπτωση του Αττικού Δικτύου) της ΑΕ «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας» με την ΑΕ «Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας» η οποία προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Σχεδίου Νόμου, από τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας σε ΑΕ και τη συνένωση με αυτήν των Λιμενικών Ταμείων Νομού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης, Λίμνης, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων και Ωρεών.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 11:42 | AIKATERINH DHMOY

  Ισως να ηταν καλύτερο τα λιμενικα δικτυα να ειχαν διαφορετικη δομη.
  Για παραδειγμα να ανηκαν στο ιδιο λιμενικο δικτυο λιμανια οπως η Ραφηνα,Μαρμαρι ,Ανδρος ,Τηνοσ ,Μυκονος που εξυπηρετουν περιοχες με τα ιδια λιγο πολυ προβληματα και μπορουν να σχεδιασουν ενα κοινο πλανο αναπτυξης.

  Το παρον προσχεδιο νομου δεν εξασφαλιζει το συμφερον των τοπικων κοινωνιων,Διασφαλιζει μονο το Εθνικο Συμφερον,Οι τοπικες κοινωνιεσ για παραδειγμα της Ελευσινας,Ραφηνας,Λαυρίου θα πηγαινουν στον Πειραια για να λυσουν τα προβληματα τους!

  Τα τριμελη ΔΣ των «θυγατρικων’ ΠΩς Θα διορίζονται!
  Ο τοπικος Δημος ‘η η Περιφερεια θα εκπροσωπούνται!

  Οι επενδυσεις στα λιμάνια πως θα προκρίνονται!ΠΟΙΟΥ ΛΙΜΈΝΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ! της μαμάς Εταιρίας!

  Το πλαίσιο των παραχωρήσεων μπορει και σήμερα να προχωρήσει.
  Απαιτούνται μόνο τροποποιήσεις στη υπάρχουσα νομοθεσία η οποία αργει να προστατεψει τα συμφέροντα των Διοικήσεων του κάθε λιμένα.

 • 28 Δεκεμβρίου 2012, 00:51 | Διεύθυνση Διοικητικού ΟΛΘ Α.Ε.

  Στην παρ. 6 του άρθρου 36 «Διακυβέρνηση Εθνικού Λιμενικού Συστήματος» του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισφοράς και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μητρικές εταιρίες Ο.Λ.Π. Α.Ε., Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. υποχρεούνται εντός διμήνου από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγκρισης της τελικής διαμόρφωσης του ύψους του μετοχικού τους κεφαλαίου να επεξεργασθούν και να εγκρίνουν με απόφαση του Δ.Σ. Ενιαίο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας και Προσωπικού των εταιριών του Δικτύου.
  2. Από το άρθρο ένατο του ιδρυτικού νόμου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 2688/1.3.99 προβλέπεται ότι:
   O Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας της εταιρίας συντάσσεται και τίθεται σε εφαρμογή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και γνώμη των δύο πλέον αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων και λιμενεργατών και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αν η γνώμη που προβλέπεται ανωτέρω δεν διατυπωθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα ζητηθεί, τότε δεν είναι απαραίτητη.
   Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της εταιρίας συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη των δύο πλέον αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων και λιμενεργατών, εγκρίνεται με κοινή απόφαση αρμοδίων Υπουργών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αν η γνώμη που προβλέπεται ανωτέρω δεν διατυπωθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα ζητηθεί, τότε δεν είναι απαραίτητη.
  Στην περίπτωση που η γνώμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων επί του Γενικού Κανονισμού είναι αρνητική, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί διαιτησίας.
  3. Από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην ΠΥΣ 6/2012 προβλέπεται ότι δεν είναι πλέον δυνατή η μονομερής προσφυγή στη Διαιτησία, αλλά απαιτείται κοινή συμφωνία των μερών και η προσφυγή περιορίζεται μόνο στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου ή/και βασικού μισθού.
  4. Επειδή οι νέες διατάξεις περί διαιτησίας καθιστούν πρακτικά ανενεργή την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 2688/1999, η οποία σε περίπτωση ασυμφωνίας παραπέμπει στην κείμενη νομοθεσία περί διαιτησίας, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει σχετική νομοθετική πρόβλεψη για το θέμα και κατάργηση της παραπομπής της παρ. 4 του άρθρου ένατου του ν. 2688/99 στη διαιτησία: «…Αν η γνώμη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 είναι αρνητική, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί διαιτησίας.», ώστε να αποφευχθούν αδιέξοδα που σχετίζονται με την εγκριτική διαδικασία τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κατά το στάδιο εφαρμογής του νέου νόμου.

 • 27 Δεκεμβρίου 2012, 14:41 | Κονιδάρης Τάσος

  Θεωρώ οτι η δημιουργία λιμενικών δικτύων είναι στη σωστή κατεύθυνση.Αυτό που θα πρέπει να γίνει σαφές και να ξεκαθαριστεί θα πρέπει να είναι οι αρμοδιότητες που θα έχει η μητρική και οι θυγατρικές της εταιρείες.

 • Για να φτάσει κάποιος στο Λιμάνι της Ραφήνας, διέρχεται μέσω της πόλης, αφήνει το καυσαεριό του, τα σκουπίδια του και δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου κυκλοφοριακή συμφόρηση τα καλοκαιρινά Σαββατοκύριακα. Ο Δημότης όχι μόνο υφίσταται όλα τα παραπάνω αλλά επιπλέον πληρώνει απο την τσέπη του (δημοτικά τέλη) για παροχές υπηρεσιών απο το Δήμο που θα έπρεπε να πληρωθούν απο το Λιμάνι.

  Και μέχρι σήμερα , υπήρχαν σημεία επαφής μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αρχής ΟΛΡ. Στο μέλλον με μια «απρόσωπη» Διοίκηση που θα έχει ως μοναδικό στόχο το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, τι θα συμβεί;

  Οι Δήμοι εντός των ορίων τους υπάρχουν λιμάνια, γιατί δεν μετέχουν πουθενά στο σχεδιασμό ανάπτυξης;
  Σε όλους τους σχεδιασμούς για την ανάπτυξη των Λιμανιών , οι Δήμοι πάλι μόνο μέσω διαβούλευσης θα λένε τη γνώμη τους ή τις προτάσεις τους;

  Οποσδήποτε θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Δήμου στα νέα «όργανα» που θα συσταθούν.

 • Αξιότιμοι κύριοι, θα ήθελα να συμπεριλάβετε στον προβληματισμό σας για το Αττικό δίκτυο συγκεκριμένα το εξής:
  πώς γίνεται να παραχωρούνται τα λιμάνια του Λαυρίου, Ραφήνας, Ελευσίνας στον ΟΛΠ, τη στιγμή που αυτού του οργανισμού οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ;
  Επίσης, με την παραχώρηση του ναυπηγείου της Ελευσίνας, δε δημιουργείται και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού σχετικά με το δίκαιο του Ανταγωνισμού της Ε.Ε;

  Ευχαριστώ πολύ.

  Με τιμή, Γιώργος Α. Σωτηρόπουλος
  Δικηγόρος, LLM
  Πλάτωνος 14, 15234, Χαλάνδρι.

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 09:14 | ΜΗΝΑΣ ΤΑΤΣΗΣ

  ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΛΟΓΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ.

 • 17 Δεκεμβρίου 2012, 01:05 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΕ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΞΕΧΩΡΙΖΩ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΒΑΛΕΙ: ΑΤΤΙΚΗ, ΚΡΗΤΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 5.000.000 ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ; ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΥΝΑΜΕ ΛΙΓΟ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ; Η ΚΡΗΤΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΦΟΡΤΟ. Η ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΙΔΙΟ. Η ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΩΣ ΛΙΜΑΝΙ; ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΩΣ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ; ΓΙΑΤΙ ΤΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ; ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΝΕΤΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ; ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ; ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΛΟ. ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ, ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΙ ΑΡΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.