Άρθρο 27 : Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων

1. Η παρ.1 του άρθρου 25 του ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

“1α. Γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, να εγκαθίστανται στην Ελλάδα κατόπιν άδειας που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται κατ’ εξαίρεση και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες, ναυαγοσωστικών ή ρυμουλκών πλοίων υπό ξένη σημαία οποιασδήποτε χωρητικότητας. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται το είδος των εργασιών ή υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει το γραφείο ή υποκατάστημα και γενικά οι όροι λειτουργίας του.

β. Η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω άδεια εγκατάστασης έχει πενταετή ισχύ και δεν δύναται να ανακληθεί προ της παρόδου του χρόνου τούτου, αρχομένου από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να μεταβληθούν οι όροι με τους οποίους χορηγήθηκε άδεια εγκαταστάσεως, χωρίς τη συναίνεση της επιχειρήσεως. Η άδεια εγκατάστασης ανανεώνεται μετά την λήξη της πενταετίας αυτοδίκαια για ίσο χρονικό διάστημα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, εφόσον κατά το χρόνο λήξης της εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί και ειδικοί όροι που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας εγκατάστασης.

γ. Σε περίπτωση παραβάσεως κάποιου όρου της άδειας εγκαταστάσεως εκ μέρους της επιχειρήσεως στην οποία χορηγήθηκε η άδεια, δύναται αυτή να ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου αίρονται από το χρόνο που έγινε η παράβαση.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.”

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν.27/1975 αντικαθίσταται ως εξής:

“2α. Τα γραφεία ή υποκαταστήματα που αναφέρονται στην παρ.1α απολαμβάνουν των αναφερομένων στην παρ.3 του παρόντος άρθρου διευκολύνσεων και απαλλαγών, εφόσον καλύπτουν με εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ: i. Τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τους στην Ελλάδα με ισόποσο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α. και ii. Όλες γενικά τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογα¬ριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να αυξάνεται το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο κατώτατο όριο εισαγωγής συναλλάγματος για κάλυψη δαπανών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων, τα οποία εγκαθίστανται μετά την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής.

γ. Το ποσό της εγγύησης προς το Δημόσιο για τη συμμόρφωση του γραφείου ή υποκαταστήματος προς τους όρους της απόφασης, καθώς και η προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάπτωση ή την επιστροφή της, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το ποσό της εγγυήσεως δεν δύναται να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων ΗΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται στο Υπουργείο Οικονομικών και η κατάπτωση ή η επιστροφή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εκδούσα την εγγύηση επιχείρηση υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως του Υπουργού Οικονομικών, να καταθέσει το προϊόν της εγγυήσεως στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Εσόδων Αθηνών.

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.”

3. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν.27/1975 καταργούνται, οι δε παρ.6,7,8,9 και 10 αναριθμούνται σε 4,5,6,7 και 8 αντιστοίχως.

4. Η παρ.6, όπως αναριθμήθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής: “6. Επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 5 του παρόντος άρθρου, οι οποίες διαχειρίζονται πλοία με ελληνική σημαία, δύνανται κατ’ εξαίρεση να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να εισπράττουν το ναύλο σε ευρώ. Ο εισπραττόμενος για τις ανωτέρω μεταφορές ναύλος δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λοιπών δαπανών εκτός των ετησίων δαπανών λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα”.