Άρθρο 26: Ρυθμίσεις σχετικές με εισφορές υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 99/1973 (ΦΕΚ 173 Α’), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Από τις εισπραττόμενες από το ΝΑΤ ετήσιες εισφορές υπέρ του κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο αποδίδεται ποσό μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ετησίως, εντός του τελευταίου τριμήνου εκάστου έτους. Δικαιούχοι του κατά τα ανωτέρω ποσού είναι τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία πλοιοκτητών φορτηγών πλοίων για μέλη τους μέχρι 3.000 grt και τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία επιβατικών ή ακτοπλοϊκών πλοίων ανεξαρτήτως χωρητικότητας. Το σχετικό ποσό κατανέμεται αναλογικά βάσει της εισφέρουσας στο ΚΝΕ ολικής χωρητικότητας από τους παραπάνω δικαιούχους όπως καθορίζεται από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.). Το σχετικό ποσό θα διατίθεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα οικεία καταστατικά των ενώσεων, για την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα και την προαγωγή του μορφωτικού και επαγγελματικού εν γένει επιπέδου των ναυτικών και των ασχολούμενων περί τη ναυτιλία, όπως επίσης και για την παρακολούθηση των ναυτιλιακών εξελίξεων και συμμετοχή σε κάθε φύσεως συναφείς εκδηλώσεις και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια».
2. Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1.1.2012.