Άρθρο 34 : Συγκρότηση Επιτροπών σχετικών με επιτάξεις – ναυλώσεις

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4442/1929 (Α΄ 339), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.4058/2012 (Α΄63), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων (εφεξής ΔΕΝΕΝ), η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από:» .

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 200 του ν. 4442/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν.4058/2012 (Α΄63), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυλώσεων, η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από:» .

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4442/1929, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν.4058/2012 (Α΄63) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Προκαταβολών για επιτάξεις και ναυλώσεις, η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από τα εξής μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων του άρθρου 197:» .

4. Καθήκοντα γραμματέα στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυλώσεων και στην Ειδική Επιτροπή Προκαταβολών, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 200 και 201 του ν. 4442/1929 αντιστοίχως, όπως ισχύουν, εκτελεί Υπαξιωματικός Λ.Σ.,με αναπληρωτή ομοίως Υπαξιωματικό Λ.Σ.