Άρθρο 24 : Φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων

1. Οι εν ενεργεία ναυτικοί που προσλαμβάνονται ως φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων πρέπει, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που προβλέπονται από αυτές, να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. ανεξαρτήτως ναυτικής ειδικότητας και να είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών.

2. Οι συνταξιούχοι, λόγω γήρατος, ναυτικοί που προσλαμβάνονται, κατ’ εξαίρεση, ως φύλακες παροπλισμένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων, εφόσον δεν προσφέρονται απογεγραμμένοι ναυτικοί σύμφωνα με σημείωμα του Γ.Ε.Ν.Ε, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών.

3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που ρυθμίζει τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου κατά τρόπο διαφορετικό, καταργείται.